Дос жонундо макалдар. Эне Тил Жонундо Макал

Дос жонундо макалдар Rating: 8,8/10 1356 reviews

Кыргызча макалдар кыздар жонундо

дос жонундо макалдар

И еше тут возможно напастьi утлиботу Privacy Protector, коия довольно быстренько поддерживать приватность, удалив упоминания о посещенных вами пространствах. Чочко Топу бар, киерине чапаны жок,Муруту бар ээгинде сакалы жок. Улуу адамдар эч бир ишти чалагайым жасашпайт. Фашизм - бандиттер ойлоп тапкан алдамчылык, ага жан тарткан жазуучу кысыр калган дарактай. Жаман жолдас белгісі - көкқұтандай кекиіп шекесінен қарайды.

Next

Даанышман ойлор: афоризмдер, макал

дос жонундо макалдар

Өзүмдүкү дегенде өгүздөй кара күчүм бар. Біріңді, қазақ, бірің дос, Көрмесең - істің бәрі бос. Көмүскө достон көрүнөө душман артык. Дискотека Авария - Рождественская 7. Куш жаңылса торго түшөт, эр жаңылса колго түшөт. Жек көрүүнүн да чеги болуш керек.

Next

Ыйман деген эмне?

дос жонундо макалдар

Ат чабышта ат өлөт, эр сайышта эр өлөт. Өңгөлөр сени сүйбөсө да, кадырлоого тийиш. Бирөө өлмөйүнчө, бирөө күн көрбөйт. Ал эми сөз өнөрү менен иштеген чыгармачыл адамдар макал, лакаптарды керектүү куралы катары урунуп, ойдун экспрессифдүүлүгүн, эффективдүүлүгүн арттыруучу касиеттерине таянышат. Куру кайрат баш жарат, кур кыйкырык таш жарат. Мункар жана Накир - кабырда сурак алуучу периштелер.

Next

мақал

дос жонундо макалдар

Ок дал жүрөктүн тушуна тийиптир. Эр азыгы - элден, Бөрү азыгы - жолдон. Бир жолу кечкурун үйүнө келип эшигин тыкылдатыптыр. Бир сөз бар - оозго алгыс, бир сөз бар издесе тапкыс. Союл камдаганга - токмок көтөр.

Next

Эне Тил Жонундо Макал

дос жонундо макалдар

Бөрү карышкыр Капталды капталдай чапкан Байбарак баатыр,Бирөөнүн эмгегинен пайда тапкан кайрымсыз каапыр. Сунулган моюнду Суурулган кылыч кеспейт. Соргоктун өзүн тойгузсаң да, көзүн тойгуза албайсың. Тең - теңи менен, тезек - кабы менен. Ала жылкы жоголбойт, арамзаада оңолбойт.

Next

Кыргыз макал лакаптары

дос жонундо макалдар

Утлибота разрешает серьезно приумножить быстродействие вашей системы и ее устойчивость. Акылдуу ойлор унутулат, бирок өлбөйт. Жүздөгөн кой чогулуп, бир карышкырча жок. Кимдин жерин жердесең, ошонун ырын ырдайсың. Ат мүдүрүлбөй жер тааныбайт, эр мүдүрүлбөй эл тааныбайт. Кирпи Киймин тиккен ийнеден,Коркуп жырткыч тийбеген. Колуңдан келбес жумушту, оюң менен бүтүрбө.

Next

Ыйман деген эмне?

дос жонундо макалдар

Эки жаман жайлоого чыкса - Кубалашып түшөт. Өз ишенимин коргой алган - мыкты жоокер. Керемети ааламга тиет,Аалам ага башын иет. Сказка - Это Потрясающе новый год 28. Башы тоголоктун бардыгы адам боло бербейт. Бирөө кечерге кечүү таппай жүрсө, бирөө ичерге суу таппай жүрөт.

Next

Эне Тил Жонундо Макал

дос жонундо макалдар

Мұсылман болдың қарағым Кәне бермен қарағын Шырағын жағар ұлысын Ата менен ананың. Атаңды өлтүргөнгө - энеңди алып бер. Жоо кеткен соң, кылычыңды ташка чап. Кара далы - эр тандабайт, Жыгылар адам - жер тандабайт. Мактанчаак суроолор болбойт, мактанчаак жооптор болот.

Next

Мақал

дос жонундо макалдар

Акмактарды бактылуу кылган - Кудайлардын чыккынчылыгы. Бир оокумдан кийин эсин жыйып, көзүн ачса, асманда Ай турат. Эшекти отко айдаса, бокко качат. Бугу Турук менен качат,Түнү дагы тынбай басат,Тойгон мерген болсо да,Токтоно албай атат. Бышылуу тамактын - күйүтү жаман.

Next