Маноли сузлар езилган расмлар замонавий ком. 1

Маноли сузлар езилган расмлар замонавий ком Rating: 7,9/10 1628 reviews

1

маноли сузлар езилган расмлар замонавий ком

Талаффузга ўргатишда таълимнинг техника воситаларидан, кургазмали куроллардан кенг фойдаланиш. Бошлангич ахборот устида маълум коидалар асосида иш олиб бориш бу — А ахборотга ишлов бериш В ахборотни саклаш С ахборот узатиш D ахборотни кабул килиш 3. Диск юритувчи бу — А маълумотларни киритиш курилмаси В маълумотларни чикариш курилмаси С маълумотларни саклаш курилмаси D маълумотни укийдиган ва ёзадиган ташки хотира курилмаси 2. Чет тили ўқитиш воситаларини таърифлаб беринг. Ўқувчилар эшитадилар ва ва курсатилган товуш неча марта ишлатилгани-ни аникдайдилар; 7. Нейропсихология чет тиллар ўқитиш методикасини психик х,одисалар миянинг физиологик тузилишига боғлиқдиги х. .

Next

ватсапга куйиладиган расмлар янгисидан сузлар

маноли сузлар езилган расмлар замонавий ком

Чунки муайян тилга оид кўникма ва малакаларни шакллантирмасдан нутқ, фаолиятига ургатиб булмайди. Тўғри эшитиш крбилияти ривожланмаган ўқувчилар она тилимизда учрамайдиган товуш ва жумлаларни талаффуз қилишда кийналадилар. А товуш, вакт, белги В матн ва вакт С вакт ва ракам D матн ва белги 3. Тасдик, инкор гап охднгига такщд щпинг; 16. Бу нарса дидактика билан боғлиқликнинг ва дидактик принциплар-нинг узига хос томонларини белгилайди. А модда В энергия С ахборот D юкоридагиларнинг хаммаси 4.

Next

3

маноли сузлар езилган расмлар замонавий ком

Маълумотлар омборини бошкариш тизимида ишлаш технологияси асослари реферат 2. Матн ва график мухаррирлари дастурлари кайси дастурий таъминот таркибига киради? Лаборатория машк,пари махсус жихрзланган лингафон кабинетида, таълимнинг барча техник воситаларидан фойдаланиб, фонограмма, видеограммалар ёрдамида таш-кил щлинади ва бу машкдир ўқувчилар томонидан индивидуал равишда бажартирила-ди. Шунинг учун методика огзаки нутқни олдин ва шу асосда ёзма нутқкд ўргатиш принципини илгари суради. Хисоб системалари хакида нималар биласиз? Таянч сузлар: Онглилик, активлилик, кургазмалилик, системалижк,чет тили укитишга хос методик принциплар 3. Рабинович хдр бир товуш буйича талаффуз малака­ларини шакллантиришни, бунда хдр бир товуш талаффуздаги нутқ, органлари хрлатини яхши билишликни, эшитиш малакаларини-талаффуз малакаларидан ажратиб шакллан­тиришни таклиф қиладилар.

Next

1

маноли сузлар езилган расмлар замонавий ком

А дехкон В журналист С спортчи D дурадгор 6. Таянч сузлар: педагогик, психологик ва методик крнуниятлар; психолингви­стика, педагогик психология, умумий психология, нейро-лсихология, инженерлж пси-хологияси, рецептив ва репродуктив нущ тафаккур, хотира, диктат, идрок, билим, кўникма, малака, транспозиция, интерференция. Ишлаб чикаришни бошкариш сатхлари хакида нималар биласиз? Тилшуносликнинг бу йуналиши матн назариясининг яратилиши ва ривожланишига ёрдам берди. А бошкарув курилмаси В доимий хотира курилмаси С тезкор хотира D арифметик-мантикий курилма 7. Фоне тик минимум 35та товушни, нутқ, окими охднгини. Рус олимларининг фик-рича шартли нутқ, машкдири ўқувчиларнинг нутқ, фаоллигини оширишда мухим ах.

Next

1

маноли сузлар езилган расмлар замонавий ком

Чет тили ўқитишда дидактиканинг нималарига асосланамиз? Фонетик зарядка матни ўқувчиларга куринадиган, уларнинг дикдатини тортади-ган диражада чиройли ёзилиши лозим. О злаштириши кийин, тиллараро интерференцияга оид товушлар акустик, арти-кулятив ёндашув кридаларига бююан тушинтирилади ва узлаштириш ташкил килинади. Ўқитиш воситаларининг барчаси ўқув методик тупламни учебно-методический комплекс ташкил қилади. Ахборот микдори бу: A Ахборотни ифодалаган белгилар сони B Ахборот тулалиги даражаси C Ахборот кабул килингандан сунг ноаникликнинг камайиш даражаси D Фойдали ахборотнинг хажми 10. Асосий хотирани физик ва мантикий структураси орасида кандай фарк бор? А сахифанинг юкорисида ва пастида В факат сахифанинг юкорисида С факат сахифанинг пастида D сахифанинг ихтиёрий жойида 10.


Next

1

маноли сузлар езилган расмлар замонавий ком

Информацион тизимлар хакида нималар биласиз? A дастур,эхм,дастурлаш тиллари B ахборот,алгоритм,эхм C бит,байт,ахборот D компьютер,эхм курилмалари,дастур 6. Шу мақсадда паузали машклардан ташкил килинган фоно-граммалар, грампластинкалар, видиограммалардан фойдаланиш талаффуз малакалари-ни шакллантиришга ижобий таъсир қилади. А структуралар холати В слайдлар холати С намойиш этиш холати D барча холатлар 7. А Alt клавишасини босиб туриб, Tab клавишасини босган холда керакли иловани танлагунча В Ctrl клавишасини босиб туриб, Tab клавишасини босган холда керакли иловани танлагунча С «Проводник» дастури ёрдамида D тугри жавоб йук 6. Урта синфларда эса, 15-20 минут да- зомида ўқув материали огзаки машк, килинади ва ундан кейик эшитиб тушуниш, гапи-риш, ўқиш ва ёзиш орқали мустахкамланади.

Next

ватсапга куйиладиган расмлар янгисидан сузлар

маноли сузлар езилган расмлар замонавий ком

Ўқувчи уз талаффузидаги хатони узи эшитиб топсагина, бундай хато тезрок, бартараф килинади. Ахборотни кодлаш деганда нимани тушунасиз? Тарбия ва дидак­тика чет тили ўқитиш методикаси учун ҳам таълим-тарбия жараёнини крнуниятларини ўргатувчи мухим манба хисобланади. Информацион ресурс, информацион махсулот, информацион хизматларни характерланг. Информатика фани урганадиган асосий тушунчалар кайсилар? Бирок, бу кучириш салбий ва ижобий окибатларга олиб келиши мумкин. У укщиш воситаларини дастлаб иккита катта гурухга бўлади: 1.


Next

1

маноли сузлар езилган расмлар замонавий ком

Шу машжди намунага кдрамасданущгувчидан кейин такрорлаш; 24. Формулалар сатридаги маълумот нимани билдиради? Бу тая-ниш баъзан ижобий, баъзан салбий натижага олиб келиши мумкин. Таянч сузлар: дидактик принцишар, методик принциплар 2. Факрт чет тили уцчтишга хос булган принциплар - Чет тили ўқитишнинг асосий макеади иккинчи бир тилда гапиришга, эшитиб тушунишга, ўқиш ва ёзишга ўргатиш булганлиги учун унинг ўқитиш методикаси бошка фанларнинг ўқитиш методикасидан айрим принциплари билан фарк,қилади. Ахборот тизимларини синфларга ажратишда уни функционал белгиларини мазмуни мазмуни нимадан иборат 3. Намуна диалог матнини эшитмасдан укдш; 21.

Next