Куръони карим узбекча таржимаси. Узбек Исмлари Туплами

Куръони карим узбекча таржимаси Rating: 8,1/10 213 reviews

9

куръони карим узбекча таржимаси

Диннинг пайдо булиши масаласини баён этилиши. Одатда улар, бу сўзлар айтилгаи хотин онага айланиб қолади, демак, энди у билан яшаш мумкин эмас, деб ҳисоблар эдилар. Маънавий ва диний илмининг тарихан карор топиб боришида маданият ва диннинг урни. Бу Куръон ота-боболари бирон пайғамбар орқали Охирит азобидан огоҳлантирилмасдан, ғофил бўлиб қолган бир қавмни огоҳлантиришингиз учун Қудратли ва Меҳрибон Зот томонидан нозил қилингандир. Дарҳақиқат, Биз уларнинг бўйинларига то иякларигача етадиган кишанларни уриб қўйдик, бас, улар ғўдайиб қолдилар яъни, улар ҳаққа эгилмаслар.

Next

Қуръони карим

куръони карим узбекча таржимаси

Ўшанда улар сизларнинг юқори томонингиздан ҳам, сизлардан қуйироқ томондан ҳам бостириб келган эдилар. У дастлаб Муҳаммад алайҳиссаломга Аллоҳ таъолодангина қўрқишда устиворлик тилаб, Ёлғиз Аллоҳгагина суянишга ва фақат Илоҳий ваҳийгагина эргашишга буюриш билан бошланади, сўнгра дини Ислом ҳукмича, боқиб олинган бола тутқин фарзанд билан баробар бўлмаслиги баён қилинади ва сура давомида бу мавзуга яна қайтилади. У жойда уларнинг либослари харир-ипак бўлур. Сиз фақат ўзингизга Парвардигорингиз томонидан ваҳий қилинадиган оятларга эргашинг! Яхши — тўғри сўзни сўзланглар! Ҳеч шак-шубҳасиз, уларнинг барчалари Қиёмат Кунида Бизнинг даргоҳимизда ҳозир қилингувчидирлар. Введение в религиеведение М,1985 йил. Аллоҳ ҳузурида фақат Унинг Ўзи изн берган кишиларгагина шафоат фойда берур яъни, ана ўша зотларгина шафоатга — қўллашга эришурлар ё ўзгаларни шафоат қила олурлар.


Next

Куръони Карим (Алоуддин Мансур таржимаси)

куръони карим узбекча таржимаси

Яъни, Охират ҳақида шубҳа қилгувчи кимсалар иблиснинг иғвосига учиб, унга эргашурлар ва Аллоҳнинг неъматларига ношукурлик қилурлар. Шу орада ҳар тарафдан етиб келган турли ҳизбларнинг йўлини шу пайтгача араб урушларида қўлланилмаган усул — ҳандақ тўсади ва улар Мадинани тўрт томонидан қуршаб қамал қиладилар. «Авесто» зардуштийликнинг асосий манбаси ва мукаддас китоби. Эй мўъминлар, сизлар Пайғамбарнинг уйларига фақат сизларни бирон таомга чақирилсагина киринглар. Барча ҳамду сано Аллоҳ учундир.

Next

Куръони Карим (Алоуддин Мансур таржимаси)

куръони карим узбекча таржимаси

Албатта Аллоҳ Ўзи хоҳлаган кишиларга Ҳақ Даъватни эшиттирур. У пайтда улар қаерда топилсалар ушланурлар ва ўлдириб ташланурлар. Аллоҳ мунофиқ ва мунофиқаларни, мушрик ва мушрикаларни азоблаш учун ҳамда мўъмин ва мўъминаларнинг тавба-тазарруъларини қабул қилиб, гуноҳларини мағфират қилиш учун Одам болаларига бу омонатни юклади. Эй Муҳаммад алайҳиссалом , Биз Сизга ваҳий қилган Китоб — Қуръон ўзидан авалги Илоҳий Китобларни тасдиқлагувчи бўлган Ҳақ Китобдир. Ахир улар олдиларидаги ва ортларидаги яъни, чор-атрофларидаги нарсаларга — осмону заминга боқмайдиларми? Улардан ким бизнинг амримиздан тойилса, Биз унга ўт- олов азобидан тотдириб қўюрмиз. Шунда у бадкирдор ҳизблар мусулмонларга бирон зиён етказа олмай, йўқ бўлиб кетадилар. Сизлар ҳаёти дунёда кофир бўлиб ўтганларингиз сабабли мана бу Кунда жаҳаннамга кирингиз! Диншунослик асосларини укитиш ва урганишнинг ягона концепцияси.

Next

Коран на узбекском / куроннинг узбекча таржимаси [DOC]

куръони карим узбекча таржимаси

Ана шу Аллоҳ сизларнинг Парвардигориигиздирки, барча оламларга подшоҳлик ёлғиз Уникидир. Бас, ўша кишиларга мағфират ва улуғ ажр жаннат хушхабарини беринг! Мўъминлар орасида ўзлари Аллоҳга берган У Зотнинг Йўлида жиҳод қилиб, шаҳид бўлиш ҳақидаги аҳду паймонларига содиқ бўлган кишилар бордир. Эй мўъминлар , Муҳаммад сизлардан бирон кишининг отаси эмасдир, балки у Аллоҳнинг элчиси ва пайғамбарларнинг сўнггисидир. Энди агар уларнинг оталарини билмасангизлар, у ҳолда улар сизларнинг диний биродарларингиз ва дўстларингиздир яъни, у холда уларни биродирим фалончи, ёки дўстим Филончи, деб атанглар, лекин боқиб олган опасининг номи билан чақирманглар. Сўнгра Биз бу Китобга бандаларимиздан Ўзимиз танлаган зотларни яъни, Сизнинг умматингизни ворис қилдик.

Next

Коран на узбекском / куроннинг узбекча таржимаси [DOC]

куръони карим узбекча таржимаси

Изоҳ: Зотан, Муҳаммад алайҳиссалом Аллоҳ таъоло томонидан юборилган Пайғамбар эканлар, демак, фақат ва фақат рост сўзламоқлари лозим. Бу — Китобда яъни, Лавҳул- Маҳфузда битиб қўйилган хукмдир. Улар на осмонларда ва на ерда бир зарра вазнича нарса га эга эмасдирлар ва улар учун осмонлар ва ерда Аллоҳга шериклик ҳам йўқдир ҳамда Аллоҳ учун улардан бирон ёрдамчи ҳам йўқдир яъни, Аллоҳ таъоло ҳеч қандай шерикка муҳтож бўлмаган ёлғиз Маъбуди Барҳақдир. Шунингдек, одамлар, жониворлар ва чорва ҳайвонлари орасида ҳам ранг- баранглари бордир. Барча нарсани Биз очиқ Китобда яъни, Лавҳул-Маҳфузда санаб — белгилаб қўйгандирмиз. На қуёш учун ойга етиш мумкин бўлур ва на кеча кундуздан ўзгувчидир. Бу оят Пайғамбар алайҳиссалом ўғил қилиб олган Зайд бинни Ҳориса ҳақида нозил қилинган бўлиб, сура давомида бу мавзуга яна қайтилади.

Next

Қуръони карим

куръони карим узбекча таржимаси

Мўъминлар Аллоҳга рўбарў бўладиган Кунда уларга Аллоҳ томонидан йўлланадиган салом уларга дўзах азобидан омонлик тилаш бўлур. Эй Пайғамбар алийҳиссалом , дарҳақиқат, Биз Сизни Қиёмат Кунида барча умматлар устида гувоҳлик бергувчи, мўъминларга жаннат ҳақида хушхабар элтгувчи ва кофирларни дўзах азобидан огоҳлантиргувчи ҳамда Аллоҳнинг изни иродаси бнлан У Зотга яъни, Унинг Динга даъват қилгувчи қилиб ва Ҳақ Йўлни кўрсатгувчи нурли чироқ қилиб юборгандирмиз. Ва Аллоҳнинг амри иродаси қилингувчи бўлди. Каримов асарларида миллий узликни англаш тушунчасининг талкини. Инсон Биз уни нутфадан — бир томчи сувдан яратганимизни, энди эса ўша ожиз — нотавон инсон баногоҳ ўзимизга очиқ қаршилик қилгувчи бўлиб қолганини кўрмадими? Тошев миллий ғоя ва маънавият асослари кафедраси мудири, фалсафа фанлари номзоди, доцент. Биз Муҳаммад алайҳиссаломга шеър ўргатмадик ва шоирлик унинг учун дуруст эмасдир. Ана ўша зотлар учун мағфират ва улуғ ризқ яъни, жаннат бордир.


Next

9

куръони карим узбекча таржимаси

Авваалаи барча оламларни Куръон пури билан мунаввар килган Улуг Парвардигоримиз Оллох, таолога беадад хамду саноларимиз булсин, хамда Ул Зотниш севикли бандаси ва суигги Пайгамбари булмиш хазрати Мухаммад Мустафога дуо ва салавотларимиз бусилин. Ҳолбуки, уйлари очиқ-сочиқ эмас эди. Христиан дини асосчиси Иусис хаётига доир илмий бахслар. Эсланг, Сиз барча пайғамбарлардан ва хусусан Сиздан, Нуҳдан, Иброҳим, Мусо ва Ийсо бинни Марямдан ахду паймонларини олгандик. Албатта Аллоҳга ва Унинг Пайғамбарига озор берадиган кимсаларни Аллоҳ дунёда ҳам, Охиратда ҳам лаънатлагайдир ва улар учун хор қилгувчи азобни тайёрлаб қўйгандир.

Next

Коран на узбекском / куроннинг узбекча таржимаси [DOC]

куръони карим узбекча таржимаси

Шарк матбаа нашриёт компанияси, 2001 йил. Кофир бўлган кимсаларга куфрлари Парвардигорлари ҳузурида фақат ғазабнигина зиёда қилур. Улардан илгарн ўтган кимсалар ҳам ўз пайғамбарларини ёлғончи қилган эдилар — Ҳолбуки, Макка муҳриклари Биз уларга ато этган неъматларнинг ўндан бирига — Бас, ўшалар Менинг пайғамбарларимни ёлғончи қилишгач, Менинг инкорим қандай бўлган эди? Конфуцийнинг фалсафий - ахлокий гоялари. Аллоҳнинг сифатларидан ясалган исм Абдузоҳир - Борлиги, мавжудлиги, яккаю ёлғизлиги ва ҳар нарсага қодирлиги ҳар томонлама аён бўлган Зотнинг, яъни Аллоҳнинг қули. Биз кимга узун умр берсак унинг хилқатини жисму-жонини тубан-ночор қилиб қўюрмиз. Ёмон макр-ҳийла эса фақат ўз эгаларини ўраб ҳалок қилур. Хозирги даврда Узбекистондаги христиан жамоалари ва уларнинг диний хаёти.

Next