Дуохои баъди намоз. Азон гуфтан ва калимахои он

Дуохои баъди намоз Rating: 7,9/10 338 reviews

Duo Tojiki for Android Free Download

дуохои баъди намоз

Хазрати Али каромаллоху вачха мефармояд ки ман шунидам аз Паёмбар с ,ки ба мо фармуд. Дар намози бомдод, баъди «Хайя ъалал-фалоҳ» ду маротиба «Ассалоту хайрун миннаннавм», яъне намоз беҳтар аст аз хоб гӯяд. Эй чавони мусалмон уммати Ислом дучори парокандаги ва фитнаву тафрикааст аз дасти кофиру хаворич хушёр бош, ки дину суннату мазхабу миллати поки Имоми Аъзамро аз даст надихи. Расулли муаззами ислом Мухаммад С фармуд Се амалро хар касе бо имон бачо биоварад аз хар кадоме аз дархои бихишт, ки мехохад ба у ичозати даромадан дода мешавад. Якум касе,ки аз гунохи котили худ бигзарад. Душманони ислом натавонистанд то ба имруз Куръонро аз байн баранд: вале тавонистанд мусалмонро бо дасти мусалмон аз байн баранд тавонистанд хонадони Паёмбар с - ро ба дасти уммати Паёмбар с ба катл расонанд: Ва тавонистанд бо дасти худи мусалмонон имомону муштахиддону мухаддисони покро ба зиндону ба катл сарнагун кунанд.

Next

Азон гуфтан ва калимахои он

дуохои баъди намоз

Имом ал-Бухорий ғоятда тақводор ва покиза инсон бўлганлигидан. Кучост ёридихандае, ки ёриамон кунад! Расулуллох с хар гох Куръон мехонданд, дуъо мекарданд,Модари муъминон Хазрати Оишаи Сиддика р гуфтааст: Расулуллох с дар хар мачлисе менишаст Куръон мехонд ва хар вакте, ки Намоз мегузорид дар охир Куръон мехонд ва дуъо мекард. Ва дуруди фаровон бар оли воломакоми атхор, ёрони чоннисори растагор ва тобиъини асфиёи некукор. Имам ал-Бухори занимался сбором, изучением и систематизацией достоверных преданий пророка. То ба имруз душманони ислом натавонистанд фикхи исломро аз байн баранд: вале тавонистанд худро пайрави асосгузори фики Имоми Аъзам гуянду вале баръакси Имоми Аъзам рафтор карда ва нуксонхо дохил кунанд. Хама уламои гузашта ва имруз зикри дасти чамъи дар масчидхо ва дигар амокинхоро мустахаб донистанд.

Next

Duo Tojiki for Android Free Download

дуохои баъди намоз

Баъд аз «Ҳайя ъалал фалоҳ», 2 маротиба «Қад қомасти-с-салот»-ро зиёда карда мешавад. Бахилтарин шахс касест, ки ба назди кабристон мегузарад ва ба ахли кабристон дуъо намекунад ва магфират наметалабад аз Худо бахри онхо. Худованди чалла чаллолаху гуфт: Касам ба арчмандию бузургвориям ва баландии беандозаи макому манзалатам, хеч бандае шуморо пас аз хар намози панчгона намехонад, магар ки дар кадом холате, ки бошад, уро магфират менамоям ва уро дар чаннатул Фирдавс чой медихам ва хар руз 7. Паёмбар с гайр аз холати чанобат дигар дар хама холат Куръон хондаанд. Душманони ислом натавонистанд ислому динро аз байн баранд, вале тавонистанд хилофатро аз байн баранд ва мусалмонро гуломи зархариди дари худу ва занони мусалмонро канизу хизматгори дари худ дар сартосари чахон карор диханд: Душманони Мухаммад с натавонистанд баъд аз Мухаммад с ояхои чиходу хичобро аз Куръон нобуд кунанд : вале тавонистанд амал кунандаи ин дуро чаримаву зиндону нобуд кунанд. Аз ин ривоят ва ривоёти дигар, ки бархе аз онхо ро баъдан зикр хохем кард,маълум мешавад, ки кироати Куръон пас аз намоз шаръан мухим аст. Багави бо исноди худаш аз Чаъфар ибни Мухаммад аз падараш аз бобояш аз хазрати Амирулмуъминин Али р марфуъан овардааст.

Next

Китоби Сахехи Бухори

дуохои баъди намоз

Мухаддиси кабир, Орифи биллох хазрати мавлоно Абдулхаки Акурави 1. Дар хошияи шархи Мухтасарул- викоя- и мухаккик Али Кори р- х чопи Казон, соли 1. Тиловати Куръон баъд аз намоз. Рузи махшар, ки чон гудоз бувад, Аввалин пурсиш аз намоз бувад. Бухорои шариф аст, фахмида мешавад, ки дуъо пас аз намоз мунхасир дар як дуо нест, балки пас аз намоз дуохои зиёдест,ки Паёмбар с баъзе мудатхо баъди намозхои фарзи бо хамрохи намозгузорон дуъохои зиёд мекард. . Калимаи дуохо лафзи чамъ буда, камтарини чамъ се мебошад.

Next

Азон гуфтан ва калимахои он

дуохои баъди намоз

Особый интерес вызывает «Китоби сир ал—хукамо» «Книга тайн правителей». Хаворич дар тулли хар карн аср номдузди карда номи худро иваз мекунанд. Душманону хоинони дину миллат натавонистанд забону ватану махзану ирфони Салмону Нушервону Бухорию Ханафию Синову Рудакиро аз байни чахони ислом баранд нобуд созанд: аммо тавонистанд фарзандону наберагони инхоро аз харф бе харфу аз ватан бе ватан кунанд. Яъне баъди ба ду тараф салом додани охири ракъати намоз касдан набалки аз руи узр бе дуъову тасбеху хондани Куръон аз намоз хорич мешаванд. Севум касе, ки пас аз хар намози панчгона 1.

Next

Duo Tojiki for Android Free Download

дуохои баъди намоз

Дар хошияи хамави аз имом Шаърони р. Ин хадисро Имом Муслим ривоят кардааст. Душманони дину хоинони дин натавонистанд маркази ислому динро аз руи замин сарнагун кунанд: вале тавонистанд сокинони онро ба ягдигар бичангонанду авбоши бедину бехону беномро дар он имруз хону хотун кунанд ва сокинони рухониёни ончоро якеашро ба катл дигарашро бадарга аз ватан бе ватан кунанд. Бенамозе гар бихандад, хандаи у зебанда нест, У чи механдад, намедонад Худоро. Ва дувум ин ки дар шунидани номи ман саловот намефиристад бар ману ахли байти ман. Дуюм карзи пушидаеро адо намояд яъне аз касе карздор буд ва сохиби мол фаромуш карда буд, пас ин карзро адо намуд.

Next

Китоби Сахехи Бухори

дуохои баъди намоз

Имруз мо дар асре мезихем, ки сар то ба пой фитнаву тафрикаву чудоист. Ашҳаду алло илоҳа иллаллоҳ — 2 маротиба; Ашҳаду анна Муҳаммаду-р-расулуллоҳ — 2 маротиба Ҳайя ъала-с-салоҳ — 2 маротиба Ҳайя ъалал фалоҳ — 2 маротиба Аллоҳу акбар — 2 маротиба Ло илоҳа иллаллоҳ — 1 маротиба Муаззин дар вақти азон гуфтан, ҳангоми «Ҳайя ъала-с-салоҳ» рӯяшро ба тарафи рост ва ҳангоми «Ҳайя ъала-с-фалоҳ» рӯяшро ба тарафи чап гардонад. Хар гох, ки дохили кабристон ё ба назди кабристон мегузашт хатман бо эхтиром бар замин менишаст дуову дуруд мекард ба ахли кабристон баъд мегузашту мерафт. Аъзам р- х форигуттахсили Дорулулуми Девбанд ва аз машхуртарин устодони хамин Дорулулум буданд. Ва хар вакт ба хар андозае, ки хохад аз хурони бихишти барояаш хамсар дода мешавад. Хангоме ки аз намоз фориг шуди яъне намозатро ба поён расониди дар дуъо хостан аз Парвадигорат талоши зиёд намо.

Next

Китоби Сахехи Бухори

дуохои баъди намоз

Ихлос»ро бихонад ин хадисро Абуяъло бо хамин алфоз ривоят кардааст. Такбир пеш аз оғози намози фарз гуфта мешавад. Ва мардумро дар шубха андохта мегуянд инхо дуруст нест дар ислом холо онки имоми Аъзам харчиро гуфту кард аз доираи Куръон ва суннат берун нест. Ман забони арабиро медонам ва мехохам ягон китоб е ягон сухани. Санои Ту гуям, эй ягона шоистаи сано ва хамеша туро гуям, эй бахшандаи анъоми ло юхсо, дуруди бепоён ба шамъи фурузони хидоят, мазхари рафъат чароги уммат,чавхари иззат, расули рахмат.

Next