Кантрольнае спсванне па беларускай мове 2 клас. Каляндарна

Кантрольнае спсванне па беларускай мове 2 клас Rating: 8,2/10 623 reviews

Выніковы кантроль па беларускай мове для школ з беларускай мовай навучання

кантрольнае спсванне па беларускай мове 2 клас

Традыцыі і наватарства: адметнасць жанрава-стылёвых форм, стыль пісьма паэта. Май Майскае сонца дорыць зямлі цяпло. Але глеба таксама губляе урадлівасць, трэба аб гэтым думаць, і павышаць урадлівасць, ўносячы ўгнаенні, добра апрацоўваць зямлю. Сабака, верны сябар і памочнік чалавека. Правапіс прыназоўнікаў Назіраць за роляй прыназоўнікаў у мове, вучыць практычна адрозніваць прыназоўнік і пісаць яго асобна з іншымі словамі, падбіраць прыназоўнікі да назоўнікаў адпаведнай формы, практыкаваць у каменціраваным пісьме слоў і сказаў.

Next

Тэсты па беларускай мове для тэматычнага кантролю. 2 клас

кантрольнае спсванне па беларускай мове 2 клас

Разнастайнасць творчых індывідуальнасцей у сучаснай паэзіі: М. Восень перанясе нас у беларускі горад Полацк і пакажа гэты помнік. Бяспалага Падкрэсленае слова запісаць на дошцы. Цэлы дзень працавалі пчолкі на грачаным полі. Тэкст як звязнае выказванне 1 6 Распазнаванне і адрозенне тэксту і асобных сказаў.

Next

Дыктант Па Беларускай Мове 4 Клас

кантрольнае спсванне па беларускай мове 2 клас

Абазначэнне мяккасці зычных гукаў на пісьме літарай мяккі знак ь. Няўстойлівасць жыццёвай пазіцыі Славіка Шы ковіча. Майстэрства раскрыцця ўнутранага свету галоўных герояў Васіля Дзятла і Ганны Чарнушкі 40 Нетрадыцыйны падыход аўтара да раскрыцця псіхалогіі заможных сялян. Выпрацоўваць вымаўленчыя навыкі, навык чытання, фарміраваць уменні асэнсаванага ўспрымання беларускай мовы на слых і пры чытанні, фарміраваць навык напісання літар І, і, вучыць апазнаваць літару і чытаць словы з ёй, вучыць спісваць з друкаванага ці рукапіснага ўзору Практыкаванні: 8—14. Практыкаванні: 197 — 199 першы і другі сказ Пр.

Next

сачыненне па камедыи Кандрата Крапивы смяецца

кантрольнае спсванне па беларускай мове 2 клас

Гэта дыдактычныя гульні, якія пашыраюць арганізацыйныя магчымасці будовы вучэбнага працэсу з улікам узроставых асаблівасцей дзяцей. Уступны моўны курс 12 гадзін, з іх 4 гадзіны за кошт урокаў літаратурнага чытання 1. Адзнакі за кожны від кантролю па літаратурным чытанні праверка навыку чытання, умення чытаць выразна, сфарміраванасць чытацкіх уменняў выстаўляюцца з указаннем даты ў адну графу. Спачатку смяяўся Гарлахвацкі, паціраючы рукі ад радасці, што, дзякуючы страху Тулягі, зможа ў хуткім часе абараніць дысертацыю і закрыць рот тым, хто падазрае яго ў лжэвучонасці і не давярае яму. На гравюры Нясвіжа Томаша Макоўскага пачатку 1600-х гадоў драўляны замак яшчэ існуе, але называецца ён «домам старасты» ; да сеённяшняга дня гэта збудаванне не захавалася. За неверные ответы «наблюдатель» раздает ученикам штрафные фишки.

Next

Асаблівасці арганізацыі навучання ў I класе

кантрольнае спсванне па беларускай мове 2 клас

Двухпавярховы кампактнае будынак пастаўлена на месцы асабняка, у якім 1927-1941 гадах жыў выбітны паэт. Садзейнічаць развіццю ўменняў даваць агульную характарыстыку галоўным героям аповесці, тлумачыць учынкі і разважанні герояў, вызначаць іх узаемаадносіны; дапамагчы вучням усвядоміць думку, што канцэнтрацыя маральнай праблематыкі ў аповесці — гэта вынік імкнення пісьменніка выказаць сваю ўласную грамадзянскую пазіцыю, прымусіць і чытача задумацца над асэнсаваннем уяўных і сапраўдных каштоўнасцей у жыцці. Чытанне і напісанне слоў з літарамі І, і. Пастаноўка да іх пытанняў хто? Практыкаванне 132 -Восень запрашае нас наведаць Белавежскую пушчу. Словы, якія называюць дзеянні прадметаў, адказваюць на пытанні: што раблю? Вобраз майстра-працаўніка 7 Уладзімір Дубоўка.

Next

Каляндарна

кантрольнае спсванне па беларускай мове 2 клас

Я Ляшук — Мінск: Аверсэв, 2009. Прыгадаць фанетыка-арфаэпічныя асаблівасці беларускай мовы, узнавіць вымаўленчыя навыкі, спосаб чытання па-беларуску, фарміраваць навык напісання літары І, і, вучыць апазнаваць літару і чытаць словы з ёй, спісваць з друкаванага ці рукапіснага ўзору Практыкаванні: 1—6 Слоўнікавыя словы: калідор, лесвіца, Пр. На ёй размешчаны мемарыяльныя пліты, на якіх напісаны назвы 66 найбуйнейшых лагераў смерці. Я Ляшук — Мінск: Аверсэв, 2008. Перанос слоў з падоўжаным ддз. Узнавіць характарыстыкі галоснага і зычнага гука, дыферэнцаваць галосныя і зычныя гукі ў слове, устанаўліваць паслядоўнасць гукаў у слове, вучыць вылучаць галосныя і зычныя гукі ў вымаўленых словах.

Next

Каляндарна

кантрольнае спсванне па беларускай мове 2 клас

Экранізацыя аповесці «Знак бяды» рэжысёр М. Вучыць вызначаць у сказе словы, якія абазначаюць пра каго ці пра што гаворыцца ў сказе і што гаворыцца, абапіраючыся на сэнс сказа: хто выконвае дзеянне кім выконваецца дзеянне , якое дзеянне выконваецца адбываецца у сказе, ставіць пытанні да вылучаных слоў, практыкаваць у вызначэнні межаў сказа, размежаваць у свядомасці вучняў ролю слоў у сказе і прыналежнасць да лексіка-граматычных груп часцін мовы , практыкаваць у дыферэнцыяцыі слоў-прадметаў, прымет, дзеянняў. У канцы смяецца Туляга, задаволены тым, што хапіла-такі смеласці і рашучасці перамагчы страх і выкрыць ярага кар'ерыста і невука. Калектыўнае складанне тэксту на аснове ўласных уяўленняў. Іх абазначэнне на пісьме 63 Звонкія і глухія зычныя гукі. Выявіць тэматычнае багацце паэтычнай спадчыны Я. Сваю радасць ён праяўляе вельмі бурна.

Next

Каляндарна

кантрольнае спсванне па беларускай мове 2 клас

Мы павінны быць добрымі, гэта наша прызначэнне. Матэрыял, прадстаўлены ў сшытку, адпавядае ўзросту вучняў і ахоплівае ўсе асноўныя тэмы курса беларускай мовы. Зрабіце сардэчна прама цяпер: скажыце прыемнае слова сваім блізкім, усміхніцеся так-так, прама цяпер! Гэта спрыяла пранікненню іншамоўнай лексікі ў беларускую мову. Кніга для настаўнікаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з рускай мовай навучання. Асаблівасці гучання 1 53 Звонкія і глухія зычныя гукі і іх літары б-п;в-ф 3 54 Звонкія і глухія зычныя гукі і іх літары д-т;г-х 3 55 Звонкія і глухія зычныя гукі і іх літары з-с;с-ц 3 56 Літары і гукі д, дз, дж. Давайце ж не будзем мы ўсе сумаваць: Прыйшоў час адкрыццяў — пара працаваць! Эцюды-ўспаміны пра маладосць, каханне, жыццёвыя праблемы і клопаты. Практыкаваць у правапісе і пераносе слоў з падоўжанымі зычнымі, вучыць рыхтаваць вусны пераказ блізка да тэксту.

Next