Макал-лакаптар алардын мааниси. Кыргызча Кыздардын Аттары

Макал-лакаптар алардын мааниси Rating: 6,9/10 637 reviews

Баланы туура тарбиялоо жолу

макал-лакаптар алардын мааниси

М: «Шодоконун бүркүтүндөй жутунба»; «Жакшы менен жайлоого чыксаң, кудалашып түшөсүң, Жаман менен жайлоого чыксаң, кубалашып түшөсүң» ж. Бул багытта ал тилге тиешелүү болгон адамдын өмүрүндө эне тилинен артык кызмат кылар эч кандай тил да, каражат да болбойт. Алдын — ала даярдалган бул таблицада 15тен 30га чейинки аталган тилдик бирдиктер тең санда, баш - аламан жайгаштырылат. «Адам оюнун, акыл-эсинин энциклопедиясы» болгон макалдар дээрлик дүйнөнүн бардык элине таандык болуп саналат, а түгүл айрым макалдардын мааниси окшош келет. Асман эркектин башталышы деп эсептелип, зор Буканын, а Жер болсо — аялдын образын билдирчү. «Кемчилиги» көбүнчө окуучуларды «даяр» далилдерди гана айтып берүүгө үйрөтүп, өз бетинче иштөөгө, анын тегерегинде ойлонууга, изденүүгө түртө албайт.

Next

Баланы туура тарбиялоо жолу

макал-лакаптар алардын мааниси

§ Подчас и один стоит семерых. § На красный цветок и пчела летит. Ушинский балдарга арнап ар түрдүү темада чыгармаларды жараткан. Бул албетте, жигитке таандык сапаттар. Баа жеткис Жүрөгүндө оту бар Итке минип калуу Ичи кең Кабагы ачык Кайнаса каны кошулбоо Кара жолтой Оозунан жел чыкпоо Оозуңа таш! Основы: Ай - луна популярное начало женских и иногда мужских имен Бай - богатый популярное окончание мужских имен Бек - крепкий. Бул жөнүндө көрүнүктүү педагог А.

Next

Орусча так лексикалык мааниси менен макалдар

макал-лакаптар алардын мааниси

Ум хорош, да без денег дурень. Окутуучу аудиториянын өздөштүрүү деңгээлин билген соң, өзү керек деген маалыматтарды берип, тереңдетип, студенттердин берген суроолоруна жооп берет, жалпы фразеология бөлүмүнүн материалдары боюнча студенттердин билимдерин баалоо, текшерүү үчүн атайын түзүлгөн тест алса болот. § Волчья пасть да поповские глаза — ненасытная яма. § У кривой палки не бывает прямой тени. Казанга жапкан нанды ушундай айтат.


Next

ТИЛИН ЭНЕ ТИЛИ КАТАРЫ ОКУТУУНУН (КР Билим берүү жана илим министрлигинин 2015

макал-лакаптар алардын мааниси

Мындай чыгармалардын сөздөрү өтө так, таасирдүү, курч келип, көңүлдүү ыр формасында болуу менен, эне тилин кылдат өздөштүрүүгө түрткү берет да, бөбөктөрдү чын-тамашаны, акыйкаттыкты ажырата билүүгө тарбиялайт. Оозунан ак ит кирип, кара ит чыгуу Д. § У кого не болит, у того и не свербит. § Попы дерутся, а у бедняков чубы трещат. Инсандык жактан интеллектти өстүрүүнүн жана жан дүйнөсүн байытуунун куралы; Кыргыз тили предмети дал ушул кызматтарды аткаруу менен, окуучунун инсан катары ар тараптан калыптануусунун пайдубалы да болуп берет, анткени эне тилинде ой жүгүртүүсү өсүү менен башка бардык окуу предметтерин талаптагыдай өздөштүрүүнү шарттайт.

Next

Баланы туура тарбиялоо жолу

макал-лакаптар алардын мааниси

Алсак, анын ысмы топ эл ырдаган көптөгөн забурларда кездешет. § Дитя не плачет — мать не разумеет. Аталарын үйдүн куту, табышкери, панакери катары кароосу; Алтынчыдан, бу жарык-жалган дүйнөдө өмүр сүрүп, узак жашоодо, кайын журтуна алынуусу, ал сапаттары аркылуу торкун-төсүнүн, оз элинин баркын көтөрүүсү; Жетинчиден, иштүүлүгү, узчулугу, албетте, бул сапаттарга эгедер аял элдеги далилдүү чындыктай начар эркекти орто, орто эркекти жакшы, жакшы эркекти эң жакшы, т. «Бетеге кетип, бел калат, бектер кетип эл калат». Анын адамдар, буюмдар, жаныбарлар, өсүмдүктөр жөнүндөгү түшүнүктөргө бай чыгармалары жеңил, жөнөкөй тил менен жазылып, бөбөктөрдүн өз оюн ачык, так бере билүүгө үлгү көрсөтүп, логикалык ойлоосун өстүрүүгө багыт берип тургандыгы менен өзгөчөлөнөт. М: атка жеңил, тайга чак; бычакка сап болгондой ж. Бөбөктөрдүн бир нерсе жөнүндө тез ойлой билүүсүн жана куудулдук жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүүдө тамашалуу ырлардын, анекдоттордун, калптар жөнүндөгү чыгармалардын мааниси зор.

Next

Орусча так лексикалык мааниси менен макалдар

макал-лакаптар алардын мааниси

Деньги как вода: плывут неизвестно куда. § Правда, что шило в мешке — не утаишь. Айран ичкен кутулуптур, челек жалаган тутулуптур. «Кыргызстандын асыл кыздары» — көчмөндүктөн азыркы күнгө чейинки кыргыз турмушунун бардык чөйрөсүндөгү аялдардын ролу жана мааниси жөнүндө китеп. Биз жүрөктөрүбүздө бардыгы бул жерде-жана-азыр болуп турган нерселер менен гана бүтүп калбарын билебиз. Биринчиден, камчы — башчылыктын белгиси, ошондуктан эркекке таандык буюм. М: Иттин арткы шыйрагындай, төбөсү көккө жетүү; беш өрдөгүн учуруу; котур ташы койнунда ж.

Next

Макалдардын магиясы (мааниси).

макал-лакаптар алардын мааниси

Көркөм чыгармалар бөбөктөрдүн түшүнүгүн кеңейтип, акыл-эсин өстүрүп, алардын ар нерсеге болгон кызыгуу жөндөмдүүлүктөрүн активдештирет. Р - Уул балдардын аттарынын алфавиттик тизими. Билим берүүнүн стандарты — негизги билим берүү программаларындагы билимдин мазмунунун минимумун, окуучунун даярдыгынын сапатына коюлуучу базалык талаптарды, билим алуучулардын мүмкүн болгон окуу жүгүнүн чегин аныктоочу нормалар менен эрежелердин топтому. Акылдуунун сөзү кыска, айта салса нуска. § Что пожуешь, так и поживешь. Өнөрлүү тырмак менен казык уштайт. Что есть в печи, все на стол мечи.

Next

Макал

макал-лакаптар алардын мааниси

М : кабырга менен кеңешүү; сүттөн ак; үшкүрүгү таш жаруу; колу жеңил; өз көмөчүнө күл тартуу; көз ачып-жумганча ж. Ошондой эле бөбөктөргө курчап турган айланa-чөйрөдөгү түрдүү заттар жана кубулуштар жөнүндө да түшүнүк берет. Волков бояться — в лес не ходить. Мукамбаевдин «Кыргыз диалектологиясы жана фразеология» 1998 аттуу окуу китептеринде фразеологизмдерди жогоруда аталган аспектилерде изилдөөгө аракеттер жасалган. Маселен, каны катуу - тили оозуна батпоо; жети өмүрү жерге кирүү - бетинен оту чыгуу - өлбөгөн төрт шыйрагы калуу; тил эмизүү - иттен чыгаруу, иттин кара капталынан - чач этектен; ак эткенден так этүү - ичкен ашын жерге коюу - эки көзү төрт болуу ж. Бул түшүнүктүн маанилүү өзгөчөлүгү динамикалуулукта, вариативдүү жана иштиктүү мүнөзүндө турат.

Next