Дыктант па беларускай мове лясная дарожка 10-11клас. Фанетыка. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія рэпецітар І б

Дыктант па беларускай мове лясная дарожка 10-11клас Rating: 7,6/10 1798 reviews

НАША СЛОВА № 48 (1407), 28 лістапада 2018 г.

дыктант па беларускай мове лясная дарожка 10-11клас

А хто будаваў гэтай вось сякерай? Яны не дужа высокія, але ўсё ж верас на іх некалькі дзён раней робіцца сівы. Выкладаў беларускую і расейскую мову і літаратуру ў сярэдняй школе ў Лагойску 1934-1936. А між тым баяцца не было прычыны. Саян — спадніца з прышыўным ліфам-гарсэтам. Ля сцен яго стаялі скрыні, акутыя палосамі жалеза, дзве шафы. Часамі Лабановічу здавалася, што вынікі дасягнуты нязначныя Я. Коска пры адасобленых акалiчнасцях i акалiчнасных зваротах 1.

Next

Фанетыка. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія рэпецітар І б

дыктант па беларускай мове лясная дарожка 10-11клас

Калі максімальная колькасць дзявятак супадзе. Тыповы батан: у акулярах, лапавухі, недалужны, невысокі, задуменна-засяроджаны. Ну, няхай будуць і тыя самыя дрэвы і дамы, і людзі, і крамы. Міжволі абодва зірнулі адзін на аднаго і кіўнулі сабе галовамі. Мо праз гадзіну, як я лёг, пачуўся ціхенькі стук у дзверы, крокі маці ў вітальні, асцярожнае шчоўканне замка, шамаценне вопраткі. Аднак i сёння я разумею таго Адама ў першым золаце пагонаў, побач з прыгожай, модненькай i таксама наіўнай Евай.

Next

Фанетыка. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія рэпецітар І б

дыктант па беларускай мове лясная дарожка 10-11клас

Усё гэта было адчынена, і аркушы пергаменту і паперы ляжалі паўсюль. З малой літары пішуцца назвы родаў і відаў гістарычных падзей і эпох, асобных гадоў, дзён і інш. Якой непрыкметнай, звычайнай бывае збоку — на фоне агульнага, грамадскага — гэта прыгожая асабістая радасць, асабістве шчасце! Запарожцы — тыя, хто прыйшоў на вяселле, каб толькі паглядзець на яго і знаходзяцца за парогам. Яны на пасецы растуць шышкамi. Не падпарадкоўваюцца аканню словы са спалучэннямі ро, ло, якія чаргуюцца з ры, лы: кроў —— крыві' —— крыва'вы, дро'вы —— дрыво'тня, кро'шка —— крышы'ць, бро'вы —— брыво', гром —— грымо'ты —— грыме'ць, брод —— брысці', гло'тка —— глыта'ць, бло'хі —— блыха'. А з гэтага міфа нарадзіўся фразеалагізм.

Next

Дыктанты па беларускай мове: складаныя сказы (Контрольные, тесты, экзамены)

дыктант па беларускай мове лясная дарожка 10-11клас

Ад разгону антыфа да шашлыкоў, —трохі збянтэжыўся я. Юнаком парабкаваў у багатых гаспадароў. Прымаў удзел у напісанні гісторыі заводаў станкабудаўнічага і Менскага аўтамабільнага. Над Відзамі страляе ў неба готыка касцёла. Мікола праздник Николая Чудотворца — хрысціянскае свята ў гонар Мікалая Цудатворцы. Калі акалічнасць, выражаная дзеепрыслоўным зваротам або адзіночным дзеепрыслоўем, стаіць пасля злучніка ці злучальнага слова, якое звязвае часткі складанага сказа, то яна аддзяляецца коскай без гэтага злучніка. Напрыклад: Зусім інакш ішло жыццё ў сасняку за горадам, дзе быў штаб фронту І.

Next

Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі

дыктант па беларускай мове лясная дарожка 10-11клас

Цікаўнасць мая дайшла да мяжы немагчымага. Да Вялікай Айчыннай вайны скончыў тры курсы літаратурнага факультэта Менскага педагагічнага інстытута. Апостраф не пішацца: пасля ў у нескладовага перад літарамі е, ё, і, ю, я: абаўецца, саўюць, салаўі; у складаных і складанаскарочаных словах на мяжы састаўных частак, у тым ліку калі іх часткі пішуцца праз злучок: цэхячэйка, дзяржюрвыдавецтва, трэд-юніёны. Напрыклад: Чмаруцьку ведаюць усе як чалавека з фантазіяй М. Уся нянавісць мая вылілася ў гэты ўдар. Напрыклад: Марозiк крэпiць, лёд таўшчэе, i рэчка вольная нямее, да дна вадзiца вымярзае i ходу, бедная, не мае, i цесна там ёй, i нямiла яе халодная магiла; але дарма: жывую сiлу не запраторыш ты ў магiлу, мароз бязжаласны i люты! Відаць, гэта была самая старажытная частка дома, «замчышча», вакол якога пасля ўзнік сам палац.

Next

10

дыктант па беларускай мове лясная дарожка 10-11клас

Прыгожую дзяўчыну называлі Ляля або Лёля. Сляды чалавечай рукі былі відаць толькі перад уваходам, дзе змрочным пурпурам гарэлі на вялікай курціне познія астры. I на ўсім гэтым фоне — сведчаннем часу — працуе камбайн. У адпаведнасцi з законам, кожны мае права на працу. Неяк на яго наехала дырэктарка на пачатку мінулага навучальнага года, дык ён адкрытым тэкстам сказаў, што альбо яго і яго сяброў — мяне і Уладзю — не чапляюць за адзенне, альбо ён пасылае шко­лу з яе алімпіядамі ў прастору Лабачэўскага. Бо мама змагла дамовіцца са зборшчыкам мэблі не раней за паслязаўтра».

Next

Гавары са мной па

дыктант па беларускай мове лясная дарожка 10-11клас

А духата ў школе — не прадыхнуць, гарачыня — да сёмага поту! Усю дарогу праз лес мяне суправаджала нябачная птушка тоненькім жалобным плачам. Інтэр'ер хаты прадстаўлены белай печчу з комінам і падпечкам. Вусны напамаджвае ледзь-ледзь, і памада няяркая, а яны ў яе ўсё адно выглядаюць свежымі, прывабнымі. Праз іх я дабраўся да ганка і пастукаў у дзверы. Запоіны, малая гарэлка сватовство — сватанне з застоллем, за якім дамаўляліся аб часе заручын і вяселля. Суфікс -ва- пішацца ў астатніх выпадках: выконваць, выконваю, выконваў, выконвалі; адказваць, вымешваць, адмерваць, заканчваць, загадваць, адорваць, разбэшчваць, падстрэльваць, раздумваць, заваёўваць, зацярушваць, дагульваць, размяркоўваць, забінтоўваць, распілоўваць.

Next

Обычный белорусский

дыктант па беларускай мове лясная дарожка 10-11клас

Калі дзецел паляцеў, я падышоў да пня: цікава было глянуць, што ён там рабіў. Ну, там у іх на працы нейкі трыкутнік любоўны, такія жарсці! Ванька ў армяку з дзіркай пад пахай трасецца на козлах. З кніг на першым месцы — Кінг. Сцiскалася сэрца ад болю салодкага, ад горкай любовi, пазнанай спярша А. Гарлач кувшин — збанок з высокім і вузкім горлам. Я не мог вызначыць па голасе: рада яна майму званку, дый тое не было цяпер важным. У выпадку якой патрэбы, звяртайцеся па дапамогу І.

Next

Фанетыка. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія рэпецітар І б

дыктант па беларускай мове лясная дарожка 10-11клас

Корпаліся на агародзе, потым бацька мяса гатаваў на мангале. А з горада недзе пад паўсотню антыфа. Дырэктар, тэкст, студэнт, церам, цырымонія, дрызіна, почырк, тэма, энергічны, інжынер, бізнесмен, дэлегат, тэндэнцыя, санет, навела, эсэ, ігрэк, сакрэт, крэмль, крамлёўскі, рэцэпт, рамонт, сэрца, экзамен, далікатэс, турнэ, эстэтыка, тэлеатэлье, канцылярыя, дзекабрыст, брызент, капэла, маянэз, адрас, сакратар, прадпрымальнік. Уцягнуўся ў палітыку, быў членам партыі «Паа-лей Цыён», якая прытрымлівалася сацыял-дэмакратычных пазіцый. Але за антырэлігійны выпад у тым жа артыкуле быў прыгавораны да года турэмнага зняволення.

Next