Скачат гулистони саъди шерози. Саъдии Шерозӣ. Гулистон

Скачат гулистони саъди шерози Rating: 8,6/10 1547 reviews

ГУЛИСТОНИ САЪДИИ ШЕРОЗИ

скачат гулистони саъди шерози

Аммо ҳунар чашмаест зоянда ва давлате поянда ва агар ҳунарманд аз давлат бияфтад, ғам набошад. Пас ба киштӣ дароварданд ва равон шуданд, то бирасиданд ба сутуне, ки аз иморати Юнон дар об истода буд. Яъне Хофиз яке аз он шоиронест, ки хусусиятхои бисёр нозук ва латифи забони дари порсиро медонист. Боре падар ба кароҳат ба истеҳқор 3 дар ӯ назар мекард. Ба даст овардани дунё ҳунар нест, Якеро тар тавонӣ дил ба даст ор! Баъд аз ту малозу малҷас 1 нест.

Next

Гулистони саъди шерози

скачат гулистони саъди шерози

Дидам, ки мутаҳайир мешавад ва насиҳат ба ғараз мешунавад, ба наздики соҳибдевон рафтам, ба собиқаи маърифате 4, ки дар миёни мо буд, сурати ҳолаш баён кардам ва аҳлияту истеҳқоқаш 5 бигуфтам, тo ба кори мухтасаре насб карданд. Луқмонро гуфтанд: « Ҳикмат аз кӣ омӯхтӣ? Барои писари дӯстдошта падар инчунин хотам, ангуштарӣ харида онро ба дасти ӯ гузаронида аст. Баъди таҳсили илм дар мадрасаҳо сайру саёҳат ва сафари мамлакатҳо ва дар байни халқҳо буданро ба худ ихтиёр мекунад. » Гуфт: «Ғарибе гарат мост пеш оварад, Ду паймона об асту як чумча дӯғ, Гар аз банда лағве шунидӣ, бубахш, Ҷаҳондида бисёр гӯяд дурӯғ! Лоиқи қадри ман он аст, ки бо зоғе ба девори боғе-бар хиромон ҳамерафтам. Суханро сар аст, эй хирадманду бун, Маёвар сухан дар миёни сахун. Ҷу дар бозори ҳусн аз як тараф пайдо шудӣ ногаҳ, Харидорони Юсуф бартараф карданд савдоро.

Next

Гулистони Саъдии Шерози

скачат гулистони саъди шерози

Саъдии Шерозӣ дар шаҳри Шерози вилояти Форс таваллуд ёфтааст. Ин бода касе хурад, ки завқе дорад! Чу ҷанг оварӣ, бо касе барситез, Ки аз вай гузират бувад ё гурез! Бузургзодаи нодон ба шаҳраво 4 монад, Ки дар диёри ғарибаш ба ҳеҷ настонанд. Муддате мулк ронд, то баъзе умарои давлат гардан аз итоати ӯ бипечониданд, ва мулук аз ҳар тараф ба мунозиат 6 хостан гирифтанд ва ба муқовимат лашкар оростан. Қадами маи ба саъй пештар аст. Ва ҳукамо гӯянд: «Чор кас аз чор кас ба ҷон биранҷанд: ҳаромӣ аз султон ва дузд аз посбон ва фосиқ аз ғаммоз 1 ва руспӣ 2 аз мӯҳтасиб 3 ва онро, ки ҳисоб пок аст, аз муҳосиба чӣ бок аст? Тафсири куръон бо забони форси mp3 Тарчумаи Куръони Шариф бо забони форсии дари пораи 27 - Duration: 1:39:11.

Next

Хикояхо Аз Гулистони Саъди Шерози

скачат гулистони саъди шерози

Султони рӯйи замин бар ту гузар кард, чаро хидмате накардӣ ва шарти адаб ба ҷо наёвардӣ? Писар дарёфт ва даст аз таом бозкашиду гуфт: «Маҳол аст агар ҳунарманд бимирад, ки беҳунар ҷойи ӯ бигирад. » гуфт: «Он киро саховат аст, ба шуҷоат чӣ ҳоҷат? Шайх Муслихиддин Саъдии Шерози Muslimah Дата: Душанбе, 03. Баъд аз ту малозу малҷас 1 нест. » Солори 3 дуздонро бар ӯ раҳмат омад ва ҷома бозфармуд ва қабопӯстине бар ӯ мазид карду дираме чанд. Хиҷил он кас, ки рафту кор насохт. B-агар чилсоларо ақлу адаб нест, Ба таҳқиқаш нашояд одамӣ хонд.

Next

Куръони Карим Сурахои Mp3 Слушать

скачат гулистони саъди шерози

Бо раият сулҳ кун в-аз ҷанги хасм эмин нишин, З-он ки шоҳаншоҳи одилро раият лашкар аст. Дар он қурбат 2 маро бо тоифаи ёрон иттифоқи сафар афтод. Надидаӣ, ки чӣ сахтӣ ҳамерасад. Чун бод мухолифу чу сармо нохуш, Чун барф нишастаию чун ях баста! Пас чаро иззати ту бештар аст? » Гуфт: «Ло, валлоҳ 6 бадрақа бурд! Агар нодон ба ваҳшат сахт гӯяд, Хирадмандаш ба нармӣ дил биҷӯяд. В-он киро дастгоҳу қувват нест. То туро ҳоле набошад ҳамчу мо, Ҳоли мо бошад туро афсона пеш, Сӯзи ман ба дигаре нисбат макун, Ӯ намак бар дасту ман бар узви реш! Филҷумла, хонаи ӯро кас надидӣ дар кушода ва суфраи ӯро сар кушода. Падарро гуфтам: «Аз инон яке сар барнамедорад, ки дугонае 7 бигузорад, чунон хоби ғафлат бурдаанд.

Next

Хикояхо Аз Гулистони Саъди Шерози

скачат гулистони саъди шерози

Худовандони кому некбахтӣ, Чаро сахтӣ хӯранд аз бими сахтӣ? Хар ки айби дигарон пеши ту оварду шумурд, Бегумон, айби ту пеши дигарон хоҳад бурд. » Гуфт: «Бар раъйи Худованди рӯйи замин пӯшида намонад, ки тарбият яксон асту табоеъ мухталиф. Макун такя бар мулки дунёву пушт, Ки бысёр кас чун ту парварду кушт. Ё раб, ин навдавлатонро бар хари худшон нишон, К-ин ҳама ноз аз ғуломи турку астар мекунанд. Гар ғанӣ зар ба доман афшонад, То назар дар савоби ӯ накунӣ 2 , К-аз бузургон шунидаам бисёр: Сабри дарвеш беҳ, ки базли 3 ғанӣ.

Next

Саъдӣ — Википедия

скачат гулистони саъди шерози

Уштур ба шеъри араб дар ҳолат 9 асту тараб, Гар завқ нест туро: кажтабъ ҷонаварӣ! Хилофи пирон, ки ба ақлу адаб зиндагонӣ кунанд, на ба муқтазои 4 ҷаҳли ҷавонӣ. Аввал у шаҳрҳои ва дар бозгашт Рум , пас ноҳияҳои гуногуни давр зад. » Амир аз ғурфа бидиду бишунид ва бихандид. Ин маликро дашном дод ва носазо гуфт». Баъд аз ду ҳафта маълум шуд, ки бегуноҳанд, қавиро диданд: мурда, заиф ҷон ба саломат бурда.

Next

Скачат гулистони саъди шерози

скачат гулистони саъди шерози

Шаб ҳар тaвoнгape ба сарое ҳамеравад, Дарвеш, ҳар куҷо, ки шаб ояд, сарои ӯст». То пас аз муддате он чӣ андешаи ман буд, аз накбати 2 ҳолаш ба сурат бидидам, ки пора-пора ба ҳам бармедӯхт ва луқма-луқма ҳамеандӯхт. Чу доранд ганҷ аз сипоҳӣ дареғ, Дареғ оядаш даст бурдан ба теғ. » Саворонро ба гуфтаи ӯ таҳаввур 4 зиёда гашт ва ба як бор ҳамла бурданд. Гуфт: «Эй падар, гуруснагӣ халқро бикушад, нашунидаӣ, ки зарифон гуфтаанд: «Ба серӣ мурдан, беҳ, ки гуруснагӣ бурдан». Пас бифармудаш талаб кардан, дар аҳёи 3 араб бигардиданд ва ба даст оварданд ва пеши малик дар саҳни сароча 4 бидоштанд.

Next

МАСНАВИИ «ГУЛИСТОН»

скачат гулистони саъди шерози

Ғурури ҳуснат иҷозат магар надод, эй гул, Ки пурсише накунӣ андалеби шайдоро? Шикоят пеши падар бурд ва иҷозат хост, ки азми сафар дорам, магар ба қуввати бозу домани коме фарочанг орам 8. Ин лоф на дархурди Камол аст, валекин, Бо Рустами Дастон бизанад х,ар кй дарафтод-------------------------------------------------------------------------------- Soleha Дата: Чоршанбе, 03. Сохибдиле намонд дар ин фасли навбахор, Бовар макун, ки сурати ў ахли ман бибурд, Ахли ман он бибурд, ки суратнигори ўст. Яке гуфташ аз корвониён: «Магар инонро насиҳате кунӣ ва мавъизае 2 гӯйӣ, то тарфе 3 аз моли мо даст бидоранд, ки дареғ бошад чандин неъмат. Касе гуфташ: «Чӣ офат аст, ки мӯҷиби чандин махофат 5 аст! Аз у чанд фарзанди хурдол ятим монданд. Ба ҳарҷо по ниҳӣ, он ҷо ниҳам сад бор чашми худ, Чӣ бошад, оҳ, агар як бор бар чашмам ниҳӣ поро? Ҳар беша гумон мабар, ки холист, Шояд, ки паланг хуфта бошад.


Next

ГУЛИСТОНИ САЪДИИ ШЕРОЗИ

скачат гулистони саъди шерози

Аспи лоғармиён ба кор ояд, Рӯзи майдон, на гови парворӣ». Худус арчи шуд сиккаи номи у, Надонад кас огозу анчоми у. Гуфти олим ба гӯши ҷон бишнав. Даргахи маърифату маънист дори зиндаги, Эй чавон, биштоб суи даргахи у хар сахар. Номи шоир Абдулло, лақабаш Муслиҳиддин ва тахаллусаш Саъдист. Чунки ин хона аз ту хоҳад монд, Хиште аз симу хиште аз зар гир. На гирифтор омадӣ ба дасти ҷавоне мӯъҷиб 3, хирарой, сарсабуки тезпой, ки ҳар дам ҳавасе пазад ва ҳар лаҳза рое занад 3 ва ҳар шаб ҷое хусбад ва ҳар рӯз ёре гирад.


Next