Куран окуу видео кыргызча. Баткенде “Жоро кызы Шарапат” атындагы кыздардын окуу бөлүмү ишке берилди

Куран окуу видео кыргызча Rating: 7,8/10 2000 reviews

Өзбекстандын диний окуу жайларында Куран үйрөтүү курстары ачылат :: KyrgyzToday.KG

Куран окуу видео кыргызча

Кыргыз тилиндеги фразеологизмдерге биринчи жолу Ж. Анын материалдары «Вопросы фразеологии» деп өзүнчө жыйнак болуп чыгып, ага С. Кыргыз тилинин фразеологиялык системасы Сөз айкаштарынын эркин жана туруктуу болуп бөлүнүшү; Туруктуу сөз айкаштарынын түрлөрү жана сүйлөмдө аткарган синтаксистик милдети тууралуу ; §37. Кыргыздардын көркөм сөз өнөрү боюнча аңгеме, талкуу, жолугушуу, симпозиум, конференция, дебаттарды уюштуруу. Жеңип чыккан топ калыстар тарабынан жарыяланат. «Отбор фразеологического минимума и активизация его в речи учащихся начальных классов казахской школы» 1992 ж.

Next

Курани каримди окуу »

Куран окуу видео кыргызча

Шүкүровдун бул багыттагы алгачкы макаласынан тарта, азыркы күнгө чейинки жаралган эмгектер хронологиялык тартипте каралып, кыскача анализге алынды. Сүйлөмдө синтаксистик жактан бир гана сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарышы. Бул окуулукта дагы эркин сөз айкашы жөнүндө маалымат берилген соң, «туруктуу айкалыш» деген термин колдонулуп, ага төмөндөгүдөй аныктама берилет: «Туруктуу сөз айкашындагы сыңарлар сөздөр тике маанисинен айрылып, сөз тизмегинде бир единица катарында колдонулат да, сүйлөмдүн бир мүчөсү болот». Намаздын сыртында даарат менен окулса, ар бир тамгасы үчүн 25 сооп, дааратсыз жаттагандарын окуса он сооп жазылат. Тил илиминде фразеологияны изилдөө иштеринин актуалдуулугу жөнүндө 1959-жылы 15-18-сентябрда Навои атындагы Өзбек мамлекеттик университетинин тил кафедрасынын демилгеси менен эл аралык конференция уюштурулуп, Самаркандда өткөн. Ката окуган адамга туурасын билдирип коюу угуучунун милдети.

Next

Куран окуу жаттоо сүрөсү

Куран окуу видео кыргызча

Сааттардын көлөмүн көбөйтүү зарылдыгы пайда болот. Калың кыргыз коопсуз, Жергесин душман баспаптыр. Галант болгон, кийинчирээк дидактар М. Окутуунун методу катары илимдин мазмунун оозеки түрдө ырааттуу, системалуу баяндайт. Жамшитова кыргыз тилиндеги кыймыл-аракетти туюндурган этиштик фразеологизмдердин 102 маанилик типтерин ажыратып мисалы: тынчсызданууну, кыялданууну, урушууну, кайгырууну туюнткан фразеологизмдер , сөздүктүн 1-бөлүгүндө орусча котормолорун, б. Мукамбаев «Кыргыз диалектологиясы жана фразеология» 1998 , Ж.

Next

Куран окуу жаттоо сүрөсү

Куран окуу видео кыргызча

Фразеология тилдеги өзгөчө көркөм сөз каражаттарды изилдей турган тил илиминин өзүнчө бир салаасына айланды. «Лексика и фразеология в произведениях Гасумбека Закира» Баку,1973 , Дуйсетаева К. Фразеологизмдердин саны да көбөйгөн, алардын варианттары боюнча «Кыргыз тилинин фразеологиялык сөздүгүн» пайдалануу менен теориялык жана практикалык багыттагы кеңири материалдарды камтый алган. Учурда «Азыркы кыргыз тилинин лексикологиясы» боюнча бир нече типтүү программалар бар жана аларда кыргыз тилинин фразеологиясын окутуу боюнча материалдардын минимуму көрсөтүлгөн. Жарыя окуу жашыруун окуудан абзел.

Next

Баткенде “Жоро кызы Шарапат” атындагы кыздардын окуу бөлүмү ишке берилди

Куран окуу видео кыргызча

Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Педагогика жана психология факультетиндеги «Кыргыз тили жана аны окутуунун технологиясы» кафедрасынын профессор- окутуучулар курамы иштеп чыккан «Азыркы кыргыз тили жана аны башталгыч класстарда окутуунун методикасы боюнча» 540605 адистиктеги студенттер үчүн типтүү программасы 2005. Бул окуу куралында эркин сөз айкашы жөнүндө учкай сөз болуп келип, туруктуу сөз айкаштары сүйлөө учурунда эле түзүлө калбай, алар тилде даяр түрдө жашаары айтылып, чырпык башын сындырбай, колу ачык, жаасы катуу, жону жука, мурдуна суу жетүү, таш боор сыяктуу мисалдар келтирилет да, «мындай туруктуу сөз айкаштыктары фразеологиялык бирдиктер же фразеологиялык түрмөктөр деп аталат»,- деген аныктама чыгарылат. Жапаров: «Иштин максаты- элдик байлыкты элге тартуулоо, же болбосо элден алып, элдин өзүнө берүү. Бул системалар педагогика илиминин негизи жана өтө татаал изилдөө объектиси болуп саналат. «Обогощение русской речи студентов-узбеков неязыковых вузов общественно-политической фразеологией» 1987 , Бессчетнова Л. Бул максатта Курани-Каримди окуганды туура жана оңой үйрөнөм деп кызыккандар үчүн, Куран алиппесинен кыска сабактар.

Next

Илимий макалалар

Куран окуу видео кыргызча

Ар бир мусулман үчүн өзүнүн намазы дурус аткарылгыдай өлчөмдө Куран аяттарын жаттоо жеке парз парз айн. Программанын артыкчылыгы катары практикалык сабактардын материалдарынын камтылышын айтсак болот. Тумшуктууга чокутпай , Туурун жоодон сактаптыр. Юнусалиевдин «Киргизская лексикология» аттуу эмгеги кыргыз тилинин лексикасындагы уңгу сөздөрдүн өнүгүшүн тарыхый жана лингвистикалык жактан терең анализге алган. Ал «Кыргыз тилинин фразеологиясы» деп аталып, өз ичине төрт маселени камтыйт: 1 Фразеология жана анын изилдениши тууралуу жалпы түшүнүк; 2 Фразеологизмдер жана алардын мүнөздүү белгилери; 3 Фразеологизмдердин тилдин башка бирдиктеринен айырмачылыктары жана окшоштуктары; 4 Фразеологиялык синонимдер, омонимдер, антонимдер. Тилдин фонетика, лексикология, диалектология бөлүмдөрүн окутуу боюнча түзүлгөн бул программа И. Бул сөздүктүн 1-китеби 1982-жылы, 2-китеби 1987-жылы «Накыл сөздөр» Тил казынасынан баян деген ат менен жарык көргөн.

Next

Аялдардын диний сабаттуулугун жогорулатуу үчүн окуу курсу уюштурулат » Кыргызча »

Куран окуу видео кыргызча

Фразеологизмдердин табиятын тактоодо, классификациялоодо, тилден алган ордун белгилөөдө орус окумуштуулары өзгөчө ийгиликтерге жетишкен. Измайловдун кошкон салымы өтө зор. Куранды окууну үйрөнүп алган адам өтө кайдыгер карап таштап койгондон улам, кийинчирээк Куран беттеринен окуй албагыдай даражада унутканы күнөөкөрлүк. Осмонкуловдун «Азыркы кыргыз тили» 1976 аттуу методикалык көрсөтмөлөр жана көнүгүүлөр жыйнагы өз кезегенде өзүнүн жаңычылдыгы менен айырмаланган саамалык эмгектерден. Кыргыз педагогика илимине академик А. Конференция ыкмасы болсо негизинен, адистин кандайдыр бир тема боюнча белгилүү бир угуучулар тобуна баяндама жасашы аркылуу ишке ашырылат. «Азыркы кыргыз тилинде» «Кыргыз тилинин фразеологиясы» деп өзүнчө бөлүм берилип, анда эркин жана туруктуу сөз айкаштарынын айырмасы, фразеологизмдин бөлүнүштөрү, алардын изилдениши жөнүндө кыскача айтылып, он чакты ар түрдүү көнүгүүлөр берилген.

Next

Ошто Орозо айына карата даярдыктар башталды » Кыргызча »

Куран окуу видео кыргызча

Виноградовдун «Основные понятие русской фразеологии, как лингвистической дисциплины» деген эмгеги орус тилиндеги фразеологизмдерди изилдөөгө негиз салып, башка тилдердеги мындай сөздөрдү изилдөөдө жана классификациялоодо кеңири пайдаланылып келе жатат. «Двухкомпонентные глагольные номинативные фразеологические единицы в современных английских и туркменских языках» Ашхабад, 1982 , Мамедова К. «Фразеология Абдуллы Кадыри» Ташкент,1985 , Мамедов Забит Теймур оглы «Лексика и фразеология рассказов Сулеймана Сани Ахундова» Баку,1983 , Гусимова Г. Тескерисинче, кыргыз тилинин бул тармагына арналган жаңы-жаңы окуу китептери биринин артынан бири жарык көрөт. «Фразеология жөнүндө жалпы түшүнүк», «Фразеологиялык бирдиктердин негизги типтери» деген адаттагы темалардан тышкары, «Фразеологизмдердин көп маанилүүлүгү жана омонимдер», «Фразеологиялык синонимдер», «Фразеологиялык антонимдер» деген жаңы темаларда абдан кызыктуу материалдар студенттерге жеткиликтүү илимий стилде сунушталат. «Кыргыз тилинин фразеологиялык сөздүгү» 1980-жылы «Илим» басмаканасынан 2000 нускада жарык көргөн.

Next

Аялдардын диний сабаттуулугун жогорулатуу үчүн окуу курсу уюштурулат » Кыргызча »

Куран окуу видео кыргызча

Маселен, эч кимге кара санабаган, жамандык ишке барбаган, бирөөнүн бир нерсесине көз артпаган, жоош, момун адамдардын асыл сапаттарын; адилеттикти, бардыгына тең караган калыстыкты таамай жана таасирлүү туюндуруш үчүн ала жипти аттабаган, кой оозунан чөп албаган, кара кылды как жарган сыяктуу; эпчилдикти, кылдаттыкты, айлакерликти камырдан кыл суургандай; кара суудан каймак алуу; биттин ичегисине кан куйган деген сыяктуу; көрө албастык, ичи тарлык, өзүмчүлдүк, кыйкымчылдык сыяктуу жаман адаттарды ичине кара таруу айланбоо; өз көмөчүнө күл тартуу; жумурткадан кыр чыгаруу; кылдан кыйкым табуу, кылдан кыя бастырбоо деген фразеологизмдер аркылуу туюндурсак, же болбосо «Берекелүү күз айы» дебестен, «Ак төөнүн карды жарылган күз айы», «Жакшылап издеп, сөзсүз таап кел» дебестен, «Сары изине чөп салып, жерден чукуп болсо да таап кел» деп, кебибизде фразеологизмдерди ыктуу колдонсок, айтайын деген оюбуз ары таасирдүү, ары көркөм, ары образдуу да болоору байкалат. Педагогика 84 6 46 2 38 4 3,4 экз. Мындай иш-аракеттер менен таанышкан казынын орун басары Нурбек кары Орунбаев, аялдардын диний сабаттуулугун жоюуга ыңгайлуу шарт түзүлүп жаткандыгы чоң жетишкендик экендигин билдирип, окуу программалары такай казыяттын окуу бөлүмүнүн көзөмөлүндө болуусун милдеттендирди. Барган сайын алар тил илиминин жаңы жетишкендиктери менен толукталып, методикалык жактан колдонууга ыңгайлуу абалга жетип, программага байланыштуу материалдарды толук, терең камтууну көздөп, жаңыланып, өсүү жолунда деп айтсак болот. Фразеологиялык бирдиктердин фразеологизмдердин негизги типтери». Дагы бир ушундай кызматты аткара турган эмгек Э.

Next

Өзбекстандын диний окуу жайларында Куран үйрөтүү курстары ачылат :: KyrgyzToday.KG

Куран окуу видео кыргызча

Суроо-жооптун натыйжасында ийгиликке жетишкен топ аныкталат. «Жаныш-Байыш» « Канаттууга кактырбай , Калкын жоодон сактаптыр. Өрнөк окуя методу болуп өткөн же боло турган бир окуяны же кубулушту студенттерге айтып берүү жана ал окуяда баяндалган маселени суроо-жооп формасында талкуулоо аркылуу өткөрүлөт. Ал өз алдынча лингвистикалык тармак болуп 50-жылдары калыптанган. Мындай эмгектер саналуу гана, атасак: Ж. Бейшекеевдер тарабынан түзүлгөн Бишкек, 1997 программалар колдонулууда. Авторлор: «Экинчи жолу басылып жаткан бул сөздүктө кыргыз тилинин фразеологиялык айкалыштарынын түрлөрү, варианттары мүмкүн болушунча толук камтылган.

Next