Образец на етапна епикриза. Етапна епикриза

Образец на етапна епикриза Rating: 7,7/10 1538 reviews

Какъв е срокът за валидност на етапната епикриза?

образец на етапна епикриза

. По района на постоянния им адрес, като това се удостоверява с документ за самоличност. Епикриза на бременни жени Епикриза на бременни жени се издава в срок от 2 дни от деня на изписването. Образна диагностика, направена през последните 24 месеца преди датата на хоспитализацията. Значение От дата, Номер и Регистрация - Системата се грижи за тяхната поредност. Етапна епикриза от личния лекар; Или: 3.

Next

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА №244

образец на етапна епикриза

Обявеният график следва да съдържа и телефонен номер за повикване и за домашни посещения на пациентите, като в това отношение на личните лекари е предоставена известна свобода - възможността да бъде посочен или телефон на практиката, или мобилен телефон. Какво според вас мога да направя, за да си получа епикризата в законен вид? Можете да видите как изглежда на печат. Това става като отидете на последния му преглед, който е направил при Вас. При освидетелстване на деца до 16 годишна възраст е необходимо представяне на Акт за раждане - оригинал, за справка на място. Актуални лабораторни изследвания и консултации със специалисти, доказващи наличните заболявания и усложнения; 4. Дали ще получите или не отговор от лечебното заведение — зависи от лечебното заведение.

Next

Епикризата се издава е деня на изписването

образец на етапна епикриза

Смятам, че разпоредбата на ал. Посоченият заместник или заместници представят писмена декларация за съгласие. Можете да го маркирате като неактивен. Local time: 21:57 English translation: Explanation: In the clinical trial terminology 'interim analysis' refers to analysis performed ata certain stage prior to completion fo the trial. Епикризата се предоставя след получаване на резултата. Епикризи от болнични заведения копия ; 5.


Next

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА №244

образец на етапна епикриза

Рецептурна книжка при наличие на такава; 4. Описват се всички прегледи в детайли за периода между двете дати. Медицинската документация се подготвя от лекарите в болницата, която жената е избрала за ин витро. В случай, че болният не е лекуван в заведение за болнична помощ, или е изтекъл 6 месечният период и при хронични заболявания: 1. Ксерокопие на епикризи от болнични заведения 6.


Next

ИК и

образец на етапна епикриза

Подписът се полага лично и само така може да се изследва автентичност. Когато лицето е ползвало 12 месеца отпуск 360 дни за временна неработоспособност с прекъсване в две предходни календарни години и в годината на боледуване, е необходимо предоставяне на служебна бележка от работодател за ползваните дни отпуск за временна неработоспособност. Медицинска документация, удостоверяваща наличие на индикации по чл. Минимален болничен престой — 7 дни. Ако не са одобрени, получават писмен мотивиран отговор. Справки: Справка за издадени документи. Общопрактикуващият лекар е длъжен да се съобразява с препоръките в болничната епикриза.

Next

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА №244

образец на етапна епикриза

Смятам, че това е нарушение на законите, а и от морална гледна точка не е правилно спрямо починалия ми баща! Определено поведението на лечебното заведение е в нарушение на закона — епикризата следва да е подписана от съответните лица — лекуващ лекар и началник отделение. Във всички случаи се вписва реги-страционният номер на практиката на замествания общопрактикуващ лекар. В деня на изписването на пациен, от лечебно заведение за болнична помощ, се издава епикриза в три екземпляра — за пациента, за изписващото лечебно заведение и за лечебното заведение за първична извънболнична помощ, където лицето е регистрирано. Категорично не могат да заменят подписа. Без значение какви ще бъдат резултатите — ще потвърдят или отхвърлят окончателната диагноза — след тяхното получаване се издава епикризата Изискванията към епикризата, издадена в случаите по ал. Пациентите с ревматологични заболявания трябва да представят задължително и документ, удостоверяващ диагностицираното от специалист съответно ревматалогично заболяване; 7.

Next

ТЕЛК: Необходими документи за ТЕЛК

образец на етапна епикриза

Поправката на епикризата зависи от лечебното заведение. Извиква се функция, която изготвя текст. Редактирайте текста в голямото поле по Ваше осмотрение. Ако не постигнете съгласие с болницата — има вариант да поискате промяна на епикризата по съдебен ред. В случай, че такива резултати не се изчакват — се прилага общото правило и епикризата се предоставя на пациента в момента на дехоспитализацията. Първият вариант се доказва с документ за самоличност, а втория - с удостоверение от общината. Въпросите са ми в нарушение ли са 4е забавиха толкова време епикризата и трябжа ли да полу4а отговор на възражението ми.

Next

ТЕЛК: Необходими документи за ТЕЛК

образец на етапна епикриза

При промяна на лекаря-специалист, осъществяващ дейностите по изпълнение на програмите и диспансеризацията, общопрактикуващият лекар издава ново направление. Необходимите документи се представят в картонена папка с плъзгач. Поддържане и актуализиране на медицинските експертни досиета на пациентите с определен % намалена работоспособност. Медицинска документация, удостоверяваща липса на обстоятелството по чл. В тях следва да бъдат отразени оплакванията и да са описани констатираните отклонения в обективното състояние на пациента, както и необходимостта от насочване за провеждане на балнеолечение и рехабилитация.

Next

ТЕЛК: Необходими документи за ТЕЛК

образец на етапна епикриза

Similarly, 'interim epicrisis' would be an epicrisis done at a certain stage of the hospitalization of the patient prior to discharge. В нея се описва проведеното до момента лечение на пациентката в клиниката. Смятам, че може да бъде прието и официално заверено копие на определен медицински документ. Изискванията към издаването на епикризата остават непроменени. Регистрация - Книга за регистрация на документи разни. В случай, че в деня на изписването лечебното заведение все още не разполага с резултатите от извършени при пациента изследвания, които трябва да бъдат посочени в епикризата, по изключение епикризата може да бъде издадена до една седмица от деня на изписването на пациента. Здравейте г-жо Радева, Бих искала да получа Вашето компетентно мнение по един въпрос, а именно.

Next