Жоомарт боконбаев реферат кыргызча. Жоомарт Бөкөнбаев — Кыргыз маданият борбору

Жоомарт боконбаев реферат кыргызча Rating: 6,5/10 744 reviews

Чынгыз Айтматов Кыргызча Реферат Бесплатно Рефераты

жоомарт боконбаев реферат кыргызча

Жаштык кез — чабыттаган кыраандайсың, Жаштык кез — сайрап турган улардайсың. Жалгыз чака пулу жок, Жакшылык көргөн жылы жок, Адам десе санда жок, Ага-тууган анда жок. Улуу адамдар кайталангыс таланты менен өздөрүн өлбөс кылып жаратышат. Курт-кумурска жандыкты, Багып чыккан аккан суу. Ал—эселек деген киши го, Эшектик анын иши го.

Next

Алыкул Осмонов

жоомарт боконбаев реферат кыргызча

Дүнүйө калың бербесе, Кызын бекер береби. Сермейм деп каардуу кырга урундуңбу? Келе жатып Кемчонтой, Кожонун көрдү качканын, Артын карап кылчаңдап, Корккондой болуп шашканын. Кайран Чонтой шашпады, Конгондон кожо качпады. Бакта бышкан жемишке Башын салып тутулду. Баатырлар жаткан бешикке Барктап баккан, бөлөгөн. Асемдүү жаркыраган ачык күндө, Акындын толкуй турган адаты го. Дүпүйгөн чынардын сансыз бутактары бар сыңары А.


Next

Тоголок Молдо.

жоомарт боконбаев реферат кыргызча

Байымбет Абдракман Тоголок Молдо 1860-жылы Ак-Талаа районундагы Куртка деген айылда туулган. Чагылат күнгө самолет, Таңыркап карап турушту. Аш-тамакка тойгузуп, Неченди Чонтой байлаган. Аккан сууга белек берсең, Агып кетер, унутар… Дени салкын, жүрөгү муз, Ал мен эмес уу жутар. Но горожане защитили исторический памятник.

Next

Жоомарт БӨКӨНБАЕВ

жоомарт боконбаев реферат кыргызча

Тентек Чонтой тим турбай, Темирин алып келет деп, Артына басса темирин, Көчөдө кожо өлөт деп. «Алтын кыз» поэмасы 1936-жылы орус тилинде жарык көрүп, жыйынтыгында Ж. Заключительное слово Предпосылки и история создания Таможенного союза С течением времени идет процесс углубления и расширения интеграции вплоть до создания единого регионального объединения. Карагай, кайың шоодурап Ээлеген алда жемиштен. Эмоционально-философская окрыленность, свойственная произведениям Айтматова, в романе «И дольше века длится день» обрела невиданную до сих. Любимы скачки «», но апофеозом традиционных конных игр служит борьба за тушу козла «Улак-тартыш». Көптөн бери Дадаңдын Өз колунда малы жок, Баласы жинди жаны жок.

Next

Жоомарт Бөкөнбаев — Кыргыз маданият борбору

жоомарт боконбаев реферат кыргызча

Суналган чөлдө чалкар көл Сулууга бүткөн калга окшойт 1939-ж. Көңүл суудай бирде киргин, бирде пас, Өмүр чөптөй, өчүп барат кайран жаш. Кулун эмес, Шыргыйты, Көк жашыл тоонун салаасы. Он обратился к максимально возможному мифу, ему нужен был рассуждающий Христос, философ, который сам объясняет свое учение , который увидел пророческим взглядом обезлюдевшую землю: люди. Өз күчүңдү өз күчүмө багынтып, Сүйгүм келет,кээде өзүңө багынып. Кемчонтой кесир келгиче, Келип үйдү көргүчө, Аш-тамагын бекитип, Карап турган Багдагүл.

Next

Кинотеатр «Ала

жоомарт боконбаев реферат кыргызча

Жайдын бир күнү Муздак булак жылгадан Агып турат шылдырап. Адамдардын аттары, атасынын аты, фами лиясы. Олуя табып Улукман аке дарысы, Жазгы гүлдөй тепселип жатса талаада. Алтын айдар чок белбоо Алмамбет деген эр ошо! Киргизы являются единственным тюркским народом, сохранивший свое древнее самоназвание. Бир кезде мен да жалбарып, Садага кылдым жанымды, Ал кезде сен да терс карап, Сындырдың далай шагымды. Билейин койдун чамасын, Табайын иттин чарасын.

Next

Бөкөнбаев Жоомарт (1910

жоомарт боконбаев реферат кыргызча

Алар Ысык-Көл тарапка барып, кинотасмага ылайык жер тандоолору керек эле. Каралды жок жапжалгыз, Калтырбайын баламды, Каргашалуу арамды. Акындын тандамал чыгармаларын орус тилине белгилүү филолог, профессор М. Бишкек 2010 год Содержание эпос манас кыргызский традиция Введение 1. Булагы тоңуп муз болуп, Туйлабайт эргип оштонуп, Үнсүз-сөзсүз мостоюп, Үргүлөйт тоом томсоруп. Карасаев — выдающийся ученый Кыргызстана.

Next

Чынгыз Айтматов Кыргызча Реферат Бесплатно Рефераты

жоомарт боконбаев реферат кыргызча

Тамтыгы кетип суу болду, Ороого түшүп жашынды. Шылдыр булак сымаптай Таштан ташка туйлаган, Өргүбөстөн телмирип, Кылым бойлоп ыйлаган. Балдарың баары ушундай өсүп турса, Багынтып бул жүрөкттү ким коркутат? Өмүр Санап, санап эсептесем өмүрдү, Өткөн өмүр балдан ширин көрүндү. Аскадагы бүркүттөр Чабыттады зыркырап, Бутадагы чымчыктар Учуп чыкты тырпырап. Калган жандын бардыгы Түп көтөрө келишти. Чапчылап карышкырды жатканыңда Илинип караганда калдың беле? Кербен өңдүү кемелер Көзгө келип урунду.

Next