Шеъри лоик шерали дар васфи ватан. Шеърхо барои санги мазор аз Лоик Шерали

Шеъри лоик шерали дар васфи ватан Rating: 9,1/10 408 reviews

Лоиқ Шералӣ. Модарнома

шеъри лоик шерали дар васфи ватан

Сабз агар монад замин дар чор фасл, Сабз монад сабзаҳои гӯри ту. Барф то зону, Зи чашма кӯза бар сар об меорӣ, Зи рӯйи барфи лағжон хастаю нотоб меорӣ. Ба зебои туи зеботарин шахр, Ту хасти шахри уммеди дили ман. Эй шумо модарони сарзинда, Эй шумо модарони рӯйи ҷаҳон, Баҳри ман ҳаққи модарӣ доред! Баъдан ашъори Лоиқ мунтазам дар авроқи матбуоти даврӣ, маҷмӯаҳои дастҷамъӣ ва китобҳои «Илҳом» 1968 , «Нӯшбод» 1971 , «Соҳилҳо» 1972 , «Ташнадил ба хати ниёкон, 1974 , «Хоки Ватан» 1975 , «Резаборон» 1976 , «Марди роҳ» 1979 , «Варақи санг» 1980 , «Хонаи чашм» 1982 , «Рӯзи сафед» 1984 , «Хонаи дил» 1986 , «Офтобборон» 1988 , «Дасти дуои модар» 1991 , «Ҷоми саршор» 1991 , «Ману дарё» 1991 , «Аввалу охири ишқ» 1994 , «Гулчине аз ашъори устод Лоиқ Шералӣ» Теҳрон, 1994 , «Дасти дуои модар» Исфаҳон, 1995 , «Фарёди бефарёдрас» 1997, 2003 , «Рӯҳи Рахш» Теҳрон, 2000 , «Куллиёт» 2001, 2008 , «Ангораҳо» 2001 , «Мунтахаби ашъор» 2004 , «Девони дил» 2007 , «Девони пирӣ» 2008 , «Девони замон» 2011 , «Саду як ғазал» 2013 , «Илҳом аз «Шоҳнома» 2014 ва ғ. Аз пайи рӯзӣ давида, Хӯшаҳоро чида-чида, Талху шӯриҳо чашида, Ранҷи дунёро кашида, Ганҷи дунёро надида, Дил ато кардӣ маро, Дил ато кардию худро костӣ Рӯзу шабҳо дар сари гаҳвораи ман, Модари ман, модари ғамхораи ман, Мадари ман, модари бечораи ман.

Next

Тоҷикнома

шеъри лоик шерали дар васфи ватан

Суруди аввалини ман, суруди охирини ман, Суруди ҷовидони ман туӣ модар, туӣ модар. Аз таҳи рӯмоли гардӣ Миларо сар дода мегашт. Кӯҳсоро, бибахш пастии мо, Нангу ному виқори мо омад. Рузи,танам мурд ,кафандузи танам хаст. Бани одам Андешахо перомуни масоили минтака.


Next

Шеърхо дар васфи Модар

шеъри лоик шерали дар васфи ватан

Бахри он мардон, Ки номатро дар олам Точикистон кардаанд. Гадоӣ кардӣ аз ҳар хонае як пора газворе — Нахуст аз модарони серфарзанде, Сипас аз пири ботадбиру солоре. Дар канори чашмае баҳри дамонам зодаанд, Дар деҳи хурде барои сад ҷаҳонам зодаанд! Дилам бисёр мехоҳад, Ки бар ҳар ваъдагаҳ бори дигар оям. Аз пушти калам мушт хурем рузи хамин аст, Бо табъи худодод нависему сароем. Варақ андар варақ санги хати ту аз катиба пур, Китоби сангро хондан зи дастам барнамеояд. Зери бари минати гайре будан талх аст, Коми мо ширин шуд аз хавлои истиклол.

Next

Модарнома аз Лоик Шерали

шеъри лоик шерали дар васфи ватан

Бод зебо Ватани номии мо, Рамзи хушрузим мо Истиклол!. Ахтари тобони модар, Мӯҳраи паймони модар, Ҳосили худкоҳии дил, Давлату даврони модар — Тифли гирёнам калон шав, Вориси озодагон шав! Лоиқ Шералӣ , , , , — , , — тоҷик, эроншинос, яке аз бузургони адабиёти муосири тоҷику форс дар Осиёи Марказӣ. Будет радость и свет, Будут горсти монет, Будет солнце звенеть, Птицы поутру петь! Машав маъюс, эй модар, Кунун нону насибамро каси дигар нахоҳад бурд. Дар ин олам дили бегам набошад, Агар бошад дили одам набошад. Модарам, эй модари дунёнадида, Мисли ту покизадил дунё надида! Ғамноку хокбарсар з-онам, ки ҳафт дарё Аз гиря чун нахушкад рӯзи азои модар! Ногаҳон бинӣ ту як мӯйи сафед, Бар сари фарзанд тобад ними шаб.

Next

Шеърхо дар васфи Модар

шеъри лоик шерали дар васфи ватан

Сарам хоҳад навозишҳои дастони туро имрӯз, Дилам хоҳад нигоҳи гарми чашмони туро имрӯз. Чунки беҷилваю рангем, амон аз ману ту, Мисли як пукафишангем, амон аз ману ту! Лоик барои ашъори дилписандаш сазовори мукофоти давлатии Точикистон ба номи Абуабдуллои Рудаки ва унвони «Шоири халкии Точикистон » гардидааст. Бикун бо гӯшаи қарси сафедат пок ашкатро, Ба дунё одамӣ як бор меояд ба пойи худ… Ба оҳи тобнокат аз куҷо акси садо ҷӯйӣ, Аё модар, аё модар! Шоҳномаи Фирдавсӣ · Корпус Саади Шерози. Чӣ навӣ дар бари ин кӯҳнадиёре кардем? Модарам, дар хоки тар хобидаӣ, Зинда ҳастӣ лек андар шеъри ман. Дарди маро дармон нест, ку хазрати Синои ман? Гул занад бар мӯю кокулҳои ту, Ғарқи гул созад зи сар то пойи ту. Обу хоки ту бувад обу гилам, Хар кучо бошам, ту хасти хосилам. Адои ҳаққи шири туст ҳар як лаҳзаи умрам, Аз он саргаштаам, модар, Аз он дар ҷомадон шуд хонумонам, Ки дар ҳар гӯшаи дунё туро ҳамду сано хонам, Ҷавонии туро кобам, Бузургии туро ёбам! Чун панҷаи хуршед сарам бинвозад, Аз панҷаи нарми модарам ёд орам.

Next

Шеърхо Лоик Шерали

шеъри лоик шерали дар васфи ватан

То намонад дасту пойи баста дар гаҳвора танҳо, Дошт ӯ аз домани ту вақти ҷое рафтани ту. Ғазалҳои равони ман туӣ модар, туӣ модар. Кист розӣ буд аз дунёву меҳнатҳои он, То ту розӣ хуспӣ андар синаи сарди замин? Боли абруят шикаста, модарам, Гӯйӣ аз парвозҳо зер омада. Миллате дар раҳи тақдир бад-ин танҳоӣ Ба чунин вартаи муҳлик нарасидаст, ки мо. Такопӯ кардӣ баҳри ман тамоми умр роҳи бахт, Ман акнун рӯзу шаб андар такопӯйи ту менолам. Ғалат гуфтам, бубахш, Меҳмон не, мизбон ояд ҳаме! Мехӯрад гарчи заминат, мехӯрад беэътибор, Ҳамчу модар мекашӣ андар замин дарди замин.

Next

Шеърхо барои санги мазор аз Лоик Шерали

шеъри лоик шерали дар васфи ватан

Мо ҳамон , ҳамон , ҳамон Эронвиҷ, ҳамон давлати Қуръон, ки Ҳофиз ҳар чи кард, аз он кард, ҳамон фарҳанги исломӣ, ҳамон «Маснавӣ»-и Мавлавӣ, ки Қуръони паҳлавист, ҳамон бузург ё бузург, ки бузургиямонро «бузургони» дигар чашми дидан надоштанд ва моро «хурд» карданд. То дигар бор нагӯем: амон аз ману ту! Ҳоли зору низори мо бигзашт, Вақти ҷуду нисори мо омад. Пушида нест, ки хама вакт солхои мушкил мардуми ночормонда he ба Ворух меоварданд ва мусаллам аст, ки ин чо обу нон меёфтанд: Обу нон аз баҳри одат додаем Аз барои ҳақ даре бикшодаем. Ману ту Ҳеҷ донӣ, ки чӣ кардем ба модар ману ту? Туӣ обастани шодӣ, Туӣ обастани ғамҳо. Хирмани сӯхта дорем, амон аз ману ту! Барои кӯдакат ҳам дому ҳам ком Бубинӣ чор девори азалро. Монолог ва ё худ нолае ба холи мухочири точик Сари сарсахти точик хишт гардид, Бишуд он гунбазу калламанора. Ба пояш мезанад хар нокисулакл, Чаро ки точик асту зудбовар.

Next

Лоик Шерали Дар Васфи Падар

шеъри лоик шерали дар васфи ватан

То забон дорад, ватандор аст ӯ, То забондор аст, бисёр аст ӯ. Бибояд инқилобе боз Дар мазмуни умри мо. Дидагони хирабину ашкборат — зиндагист. Дехаи Ворух 35 олим номзади илм то доктору проффесорхо дорад. Бимон, то дар булӯри чашми ман монад нишони ту, Ва онро чун раҳоварде барам, Бикшода, чашмамро нишон бидҳам, Ки то донанд як вақте ҷавони ошиқе будам… Лабонат хандаомӯзанд, Аз шодӣ нишон доранд, Шукуфтанҳои рухсорат баҳори бехазон доранд. Он забони ҳамдилӣ гум кардааст, Ин забони модарӣ гум кардааст.

Next

Шеърхои Лоик Шерали

шеъри лоик шерали дар васфи ватан

Суханаш моли эхсос,биниши худи ў ҳаст. Бехабар аз он ки зан модар бувад, Ҷурмаш он бошад, ки инсон зодааст. Пеши дар истодаӣ ҳайрону лол, Оҳ мегӯӣ, ки рӯзат пур шуда… Рӯзу шаб варзидӣ фарзандони худ, То ҳама бошанд ҷонбози Ватан. Ӯ баъди хатми мактаби деҳааш ба Омӯзишгоҳи педагогии шаҳри Панҷакент дохил шуда онро хатм мекунад. Аз Бухоро бар Душанбеи шариф «Бӯйи ҷӯйи Мӯлиён ояд ҳаме».

Next

шеър дар бораи истиклолият

шеъри лоик шерали дар васфи ватан

Сестра, сегодня праздник твой, Цветы, подарки, пир горой! Ғамхору ғамшарикон аз мӯйи сар зиёданд, Аммо ба рӯзи сахтӣ холист ҷойи модар. Кова аз марги ҳаждаҳ писараш менолид ва Таҳмина аз марги Суҳробаш чунин шеван мекард: Таҳминаам, Таҳминаам, Аз дарду ғам дунимаам. Yak bor agar bod barad bar Vatanam. Якеро мебаранд дохили тобут, Дигар худ меравад огуштаи хун. Хешро нашнохта бегонадӯст, Аз ҳақиқат ғофилу афсонадӯст. Мадфани шарифаш дар қарор дорад. Ғанимат дон насиби вопасинатро, саломат бош, Аё модар, аё модар! Чун ятимон, чун гарибон ку ба ку Дар талоши бахт саргардон буданд.

Next