Китоби намоз бо забони точики. Бо тартиб хондани сураҳо дар намоз.

Китоби намоз бо забони точики Rating: 9,4/10 1695 reviews

Сураи Бакара (ГОВ)

китоби намоз бо забони точики

Ва бояд дар байни шумо котибе бошад, ки онро ба дурустӣ бинависад. Амри маъруф - Панду насихат 20,163 views. Нигаҳдории онҳо бар ӯ душвор нест. Агар ба ҳукми ин кор нигарем: Уламоҳо мегӯянд, тартиби сураҳо тавқифи нестанд ва дар бораи ин ягон монеъ вуҷуд надорад. Ин моҳи ҳаром дар муқобили он моҳи ҳаром28 ва шикастан моҳҳои ҳаромро қасос аст. Ба таъому обат бингар, ки тағйир накардааст ва ба харат бингар, мехоҳем туро барои мардумон ибрате гардонем, бингар, ки устухонҳоро чӣ гуна ба ҳам мепайвандем ва гӯшт бар он мепӯшонем». На, Худо онҳоро ба сабаби куфре, ки меварзанд, нафрин кардааст ва чӣ андак имон меоваранд! Пас ҳар кас, ки он васиятро бишнавад ва он гоҳ дигаргунаш созад, гуноҳаш бар он касест, ки онро дигаргун сохтааст.

Next

Сураи Бакара (ГОВ)

китоби намоз бо забони точики

Наздик бошад, ки барқ дидагонашонро нобино созад. Инҳо ҳудуди фармони Худост, ба он наздик машавед. Куръонро бадин гумон мехонанд ,ки куръон бо эшон аст вале дар вокеъ куръон дар баробарашон аст. Ва Худоро ба он сабаб, ки роҳнамоиятон кардааст, ба бузургӣ ёд кунед ва шукр гӯед! Хар он, киро Парвардигорхидояташ фармояд, ба гумрохи нагарояд ,ва хар он киро хам У гумрохаш гардонад,растагор нахохад шуд. Пас ҳар кӣ кори некеро ба рағбат анҷом диҳад, бидонад, ки Худо шукргузорандае доност! Шитобон назди ту меоянд ва бидон, ки Худо пирӯзманд ва ҳаким аст».

Next

Сурахои Намоз Бо Точики

китоби намоз бо забони точики

Рузе паёмбар с чизеро таксим мекард ин мард хам дар холати нихоят беодобона ба паёмбар С гуфт аз Худо битарс додпарвар бош Паёмбар с фармуд хок бар сарат агар ман аз Худо натарсам ва додпарвар набошам чи кассе додпарвар аст? Ҳамд ба Аллоҳ, ба пайғамбараш Муҳаммад ибни Абдуллоҳ, ба оилааш ва ба саҳобаҳояш салавоту саломҳо бод. Бигӯ: «Агар рост мегӯед, ки сарои охират назди Худо махсуси шумост, на мардуми дигар, пас орзуи марг кунед». Сафо ва Марва23 аз шиъорҳои Худост. Пайғамбарашон гуфт, ки нишони подшоҳии ӯ ин аст, сандуқе, ки оромии дил аз Парвардигоратон ва боқии мероси хонадони Мӯсо ва хонадони Ҳорун дар он аст ва фариштагон мебардорандаш, назди шумо ояд. Ин охирсухани Қози Иёз раҳимаҳуллоҳ буд».

Next

Сурахои Намоз Бо Точики

китоби намоз бо забони точики

Аммо агар рӯй бартофтанд, пас бо ту сари хилоф доранд ва дар баробари онҳо Худо туро кофист, ки ӯ шунаво ва доност! Аз ту мепурсанд, ки чӣ нафақа кунанд? Сохиби «Ад- дурул- мухтор» мегуяд. Эй касоне, ки имон овардаед, аз Худо битарсед ва агар имон овардаед, аз рибо ҳар чӣ боқӣ мондааст, тарк кунед. Ва ба мардони мушрик то имон наёваранд, зани мӯъмина мадиҳед. Дар ҳоле, ки Худо хариду фурӯшро ҳалол ва риборо ҳаром кардааст. Вале онон ихтилоф карданд: баъзе имон оварданд ва баъзе кофир шуданд. Онҳоро аз мардуми дигар, ҳатто мушрикон, ба зиндагии инҷаҳонӣ ҳаристар хоҳӣ ёфт ва баъзе аз кофирон дӯст доранд, ки ҳазор сол дар ин дунё зист кунанд ва ин умри дароз азоби Худоро аз онон дур нахоҳад сохт, ки Худо ба аъмолашон биност! Дуруд ва раҳмати Парвардигорашон бар онон бод, ки ҳидоятёфтагонанд.


Next

Бо тартиб хондани сураҳо дар намоз.

китоби намоз бо забони точики

Дурусташ: Тартиби сураҳо тавқифи нест. Пас дар айёми ҳайз аз занон дурӣ гузинед ва ба онҳо наздик машавед, то пок гарданд. Вале онон, ки имон овардаанд, Худоро бештар дӯст медоранд. Аз миёни аҳли китоб онон, ки кофир шуданд ва низ мушрикон дӯст намедоранд, ки аз ҷониби Парвардигор ба шумо хайре фурӯ фиристода шавад. » Гуфт: «Ҳар кас, ки кофир шуд, ӯро андак бархурдорӣ диҳам, сипас ба азоби оташ дучораш гардонам», ки бад саранҷомест! Уммат инро чи гунае, ки буд аз Пайғамбараш саллаллоҳу алайҳи ва саллам нақл карда аст». Намоз бигзоред ва закот бидиҳед! Ва агар Худо мехост, мардуме, ки баъд аз онҳо буданд, пас аз он, ки ҳуҷҷатҳо бар онон ошкор шуда буд, бо якдигар қитол намекарданд.

Next

Бо тартиб хондани сураҳо дар намоз.

китоби намоз бо забони точики

Барои аҳли Китоб ҳар бурҳону нишонае, ки биёварӣ, аз қиблаи ту пайравӣ нахоҳанд кард ва ту низ аз қиблаи онҳо пайравӣ намекунӣ ва онҳо ҳам худ пайрави қиблаи якдигар нахоҳанд буд. Ин кор ҳам бе шакку-шубҳа ҳаром аст. Ва он гоҳро, ки гуфтед: «Эй Мӯсо, мо бар як навъи таъом натавонем сабр кард, аз Парвардигорат бихоҳ, то барои мо аз он чӣ аз замин мерӯяд, чун сабзӣ ва бодиринг ва сир ва наск ва пиёз бирӯёнад». Ва битарсед аз рӯзе, ки ҳеҷ кас дигареро ба кор наёяд ва фидя пазируфта нашавад ва шафоъат судашон накунад ва касе ба ёрияшон барнахезад! » Гуфт: «Мегӯяд: «Говест на зарди баланд, рангаш бинандагонро шодмон месозад». Мақоми Иброҳимро намозгоҳи хеш гиред. Худо ибое надорад, ки ба пашша ва болотар аз он мисли анкабут масал бизанад.

Next

Сураи Бакара (ГОВ)

китоби намоз бо забони точики

Агар барояшон маҳре муайян кардаед ва пеш аз наздикӣ, талоқашон медиҳед, нисфи он чӣ муқаррар кардаед, бипардозед, магар он ки онҳо занон худ ё касе, ки ақди никоҳ ба дасти ӯст35, онро бубахшад. «Эй Парвардигори мо, агар фаромӯш кардаем ё хатое кардаем, моро бозхост макун! Бар онон, ки кофир буданд ва дар кофирӣ мурданд, лаънати Худо ва фариштагону ҳамаи мардум бод! Инхо дар тули хар карн ном дузди карда номхои худро иваз мекунанд. Ва аз афсуне, ки девҳо ба рӯзгори подшоҳии Сулаймон мехонданд, пайравӣ карданд ва Сулаймон кофир набуд, вале девҳо, ки мардумро ҷодугарӣ меомӯхтанд, кофир буданд. Худо ба мардум неъмат медиҳад, вале бештари мардум шукри неъмат ба ҷой намеоваранд! Ибни Усаймин раҳимаҳуллоҳ чунин гуфтанд: «Тибқи қавли дуруст тартиби оятҳоро тағир додан ҳам ҳаром аст. Ҳеҷ оятеро мансух ё тарк намекунем, магар он ки беҳтар аз он ё монанди онро меоварем.

Next

Сураи Бакара (ГОВ)

китоби намоз бо забони точики

Ва агар аз душман бимнок будед, пиёда ё савора намоз кунед. Гувохи медихем, ки Парвардигоре чуз. Пас агар боз занро талоқ дод, дигар бар ӯ ҳалол нест, магар он, ки ба никоҳи марде дигар дарояд ва бо он мард ҷ имоъ кунад , ва ҳар гоҳ он мард занро талоқ диҳад, агар медонанд, ки ҳудуди Худоро риоя мекунанд, руҷӯъашонро гуноҳе нест. Ва ба Исо ибни Марям далелҳои равшан иноят кардем ва ӯро бо Руҳу-л-қудс-таъйид намудем. » Ҳама саҷда карданд, ҷуз Иблис, ки рӯй гардонд ва бартарӣ ҷуст. Ҳамраҳонаш ба ӯ гуфтанд: ту аз ин сура ихлос сар карда, ин сура кифоя намекунад гуфта, боз дигар сураро ҳам мехони.

Next