Кудалык тилектер. сырға салу кезінде айтылатын тілектер

Кудалык тилектер Rating: 9,1/10 1250 reviews

сырға салу кезінде айтылатын тілектер

кудалык тилектер

Береги жети материясыз - жашоо жок! Эми аркы дүйнөдө Алла буюрса, бейишке бийибиз чыкпаганда ким чыкмак. Татымсыз туздан сакта, Арсыз кыздан сакта. Мени бул жакта Адигиненин иниси экен деп барган жеримде өргөө тигип, өзгөчө сый менен тосуп алып жатышты. Мына, жергебизге моголдор келгени үч кылымдай заман өттү. Көкө Тэңириликке караганда алда канча кийин пайда болгон будда бутка сыйынуучулук , христиан, мусулман диндери береги окууларды жараткандар тарабынан идеалисттик идеалдык же кыялдагы дин багытта жаралгандыктан алар нукура турмуштан алыс жатат да, анда идеалдык деп саналган көз караштар басымдуулук кылат. Айтарлуусу байге кыргыз турмушунда түрдүү жактардан караганда өтө маанилүү чоң жарыш болуп, ан- дан аты чыгууну ар ким тилек кылышкан. Жоокерчиликте жалгыз жанын атына тапшырган.


Next

Bizdin.kg

кудалык тилектер

Эгер, алиги уруу Чинге чыккынчылык кыла турган болсо жанагы өкүл аны дароо тыякка билдирген да, ортодо жаңжал башталган. Ачкалыктан көздөрү чанагынан чыгып кетчүдөй көрүнүп, Ысык-Көлгө чейин дармандары жетээр эмес. Жер алдындагы түбөлүк жайы да бир болсо ата-бабалардын арбагы да ыраазы болмок. Жолго миң адам чыкса да жол башчысы бирөө эле болот. Тилек адам муратына жетүүнү көксөөнүн белгиси. Кышкысын боргулданып бозо ичип, тойдон жылкынын казы-картасынан кыя кесип чайнаган, жайкысын жайлоодо кымызга ныксырап, комуз черттирип, «Манас» уккан токчулук күндөр эми жайытын таштаган кийиктей алда кайда алыстап качып баратты. Тагай кирип барып, ызаат кылып сол тарапка отурайын дегенине карабай уй мүйүз тартып отурган аксакалдар аны төргө өткөзүштү.

Next

Құдалық құттықтаулар мен тілектер, пожелания и стихи со сватовством на казахском языке

кудалык тилектер

Кийин ошолор береги Улуу Баатыр тууралуу улуу дастандарга айланган. Дайыр жылкычылар менен тез эле ымала таап, улам бир үйүрдөгү жылкыга суктанып, таза аба, шаркыраган тунук сууда көңүлү ачылып, өзүн жеңил сезип, куунак жүрдү. Ошондуктан, өткөн эле кылымда кыргыз жерине келген орус тыңчысы Ч. Көкө мындай камкор мамилеге ичи жылып сүйүнөт. Бул тараптын асманы да жөн гана асман эмес.

Next

Книга Тенгри писателя Орозобек АЙТЫМБЕТа

кудалык тилектер

Ордо үйдү тегеректеп өкүрүк боздоду. Ар бир төрөлгөн эркек ымыркайды «Эл уулу болсун» деп тилешти. Два горных русла воссоединились, так пусть они станут морем. Жаман заң басып алган экенсиң. Шербото жакындаары менен баягыдан бир аз улгайыңкы тартып, арыктай түшкөн, бирок салабаттуу кийинген эр Тагайды тааныды.

Next

Құттықтау (куттыктау, олендер): Құдалық (со сватовством)

кудалык тилектер

Бакылга тар, Бакырга бар ай бол. Күлүгүнүн сырын айттырбай билген Эр Тагай жээкке өтүп, атынын ээрин өзү алды. Жакшы түшүм үчүн жаан менен сууңду аяба! Төрөлөрдүн уруктан, Төл бөксөрдү Айханым. Кээ бирөөлөр жайынча отуруп, адам жок кезде үн чыгарып айтып тилек кылган. Дагы кайталаймын, кара кыргыздардын же нукура тарыхый түрктөрдүн! Арта берсін достығың — доссыз өмір бос бүгін, Құрбы-құрдас, қанеки, тілегіңді қос бүгін! Өз каалаганына баш кошуп, бактылуу өмүр сүрсүн, жашы өтүп кете элегинде, — деп эр Тагайга карады.

Next

Құдалық құттықтаулар мен тілектер, пожелания и стихи со сватовством на казахском языке

кудалык тилектер

Кочкор тоосун ашып түшө бергенде, көйкөлүп жаткан Соң-Көлгө туш келишти. Береги эң байыркы элдин кылымдардан кылымдарга созулган тагдырдын кыйма-чиймелүү эң татаал да узак жолунда бүгүнкү күнгө дейре атын өчүрбөй жетиши алиги Жоокердик доордогу береги Жоокердик динге гана байланыштуу болуп келген эмес, мында, сөзсүз, башка да жагдайлар бар. Анткени Мавераннахрдан шейбаанилердин аскердик күчтөрү Анжийанды бошотууга даярданып баштаган эле. Эжебиздин көксөгөнү Көкө, көптөн бери мамилелери да болуп жүрөт, — деп жооп кайтарды Калбүбү. Жол көрсөтмөккө арасына жергиликтүү мергенди да кошуп алышкан.

Next

Книга Тенгри писателя Орозобек АЙТЫМБЕТа

кудалык тилектер

Баламыздың көңілі кұлапты, қызымыздың жаны ұнатты - екі асыл қосылды! Жолдо баратканда атчаны жөөгө, жашы карыга, эркеги аялга жол бошотот. Туыс болып барлығы, енді өзіңді елшілер — Ауылдастың тайы озып, аман болсын көршілер! Ал биздин элде тээ эң байыркы доорлордо эле калыптанып, эзелки кыргыздардын күндөлүк тиричилигине, тилине, дилине, ой-кыялына, каада-салтына, жашоо-шартына эбак сиңип кеткен. А энелик доор дегенибиз жогорку палеолиттен өнүккөн неолитке чейинки тарыхтын өтө узак мезгилинин кучагына алган же адам коомунун тарыхындагы алгачкы адам тобунан палеолит же алгачкы таш доору, мындан 2 млн. «Бала бақытын қыздан іздейді, Қыз бақытын түзден іздейді» деген екен дана бабаларымыз. Жазгы гүлдөй жайнаган жаштыкты жар салат. Себеби, дүйнөдөгү бардык диндер өзүнөн мурдагы диний нускалардан кең-кесири пайдаланып келген, алардан таасирленген, көчүргөн. Аа, аа аракети арайын, Сиздин макини бийнабайын, Каннын журтуш.

Next

Құттықтау (куттыктау, олендер): Құдалық (со сватовством)

кудалык тилектер

Жакшыларга жанаштыр, Жамандардан адаштыр, Жылдыздарга жалгаштыр. Азыр кичине эле жаздым басып, жаза кетсе заардуу хан башын алчудай. Кечээ эле бирдемени сезгендей жүрөгү опкоолжуп турган. Ушул жээкте бир аз отуруп, сагынычын таркатайын деди, бирок агасы сыркоолоп жатканын эске алып, тез эле аттанды. Күң турмуш көрүп жүзүнөн муң кетпеген Дор эми бөбөк бөпөлөдү. Ыйык жер-суу идук йер-су Ортоңку дүйнөгө тиешелүү болгон да, ал киши баласына тиричиликке керектүү нерсенин баарын берген жашоонун булагы катары бааланган.

Next

Тагай бий

кудалык тилектер

А көлгө кептелген маралдар Кумайыктан эч кайда качып кутулалбасына көздөрү жеткен соң андан жардам сурайт. Мезгилсиз өлүмдөн сакта, Көөдөнсүз келинден сакта. Күндү мал короодо узатып, таңды Наалы эженин ак өргөөсүндө тосчу болду. Кара тумандай каптаган Чыңгызхан жапырыгына жан түткүдөй эмес. Тер алганда ат кандай күүлүү болсо, эртеси байгеге ошондой жүгүрөт. Өчүп бараткан үмүткө дем бермекке Долон бий бул тарыхты айтып отурду.

Next