Дуои кушоиши кор. Хунархои мардуми Иншо/Реферат

Дуои кушоиши кор Rating: 8,7/10 541 reviews

Бехтарин киссахои Исломи ва зиндаги.: ЛАХЗАХОИ ИЧОБАТИ ДУЪО!

дуои кушоиши кор

Тарзи тахияи сабза ва пухтани суманак дар байни мардуми точик чунин буд. Худжанд , E-mail: dadoboeva1962 mail. Сабаби фармудани намозхои «истихора»-ву «тахаччуд» ва намозхои хочат аз чониби Расули Акрам дуъову дуруд ба у бод хам хамин буд ки гуиё у хис мекард ки баъзе ноМуллохо рузе мардумро ба куфру щирк мебаранд- ва сабаби гумрохии худу мардум мешаванд. Дегу зарфхоро шуста тоза мекунанд. Ҳ азорон шукронаи Алло ҳ ки моро шарманда накард ва ба ин «авбош» нагузошт моро хам фиреб дихад.

Next

Бехтарин киссахои Исломи ва зиндаги.: Сири

дуои кушоиши кор

Дар ин самт то хол масъалаву муаммохое хастанд, ки ахамияти махсусро такозо доранд. Алексеев ин накши дугона Ин ва Ян ном дорад ва рамзи чодугарист. Чун он ҳ азратхо аз Тав ҳ ид бохабар буданд ва ҳ ар мушкилу ҳ о ҷ оте болояшон ки меомад худ дар «дили шаб» намоз ҳ ои нофила хонда дасти ба дуъо суи Холи қ и Якто мекарданд ва тан ҳ о аз У ҳ о ҷ ат металабиданд- ва таърих гуво ҳ аст ки то чи андоза ононро Худованд муваффа қ карда буд. Соати ифтори руза чи фарзи ва чи нофила! Байт: Ту дуъоро сахт гиру мешугул, Оқибат бирҳонадат аз дасти гул. Чун ин он «сиррест», ки мо хамагон ба он мухто ҷ ем, зарурат дорем- аммо аз дигар ҷ ойхо онро ҷ уёнему аз макони аслиаш не. Чун он «риё» мешуд- на ъамали хайр.

Next

cs 1.6 cs go mod New Serwer ! смотреть онлайн

дуои кушоиши кор

Асоси унсурхои ин накшхоро аксаран тасвири ашё ташкил медихад, ки аз сабаби сода гардидан ва хусусияти орнаментали пайдо кардан дар бештари мавридхо шакли вокеии худро гум мекунанд. Татбики дастовардхои илмию амали, идомаи анъанахои милли, назардошти урфу одатхо, омузиши таъсири равияхои гуногуни санъат ба тарзи ороиши маснуот, вазъи тарбияи мехнати ва хунаромузии донишчуёни муассисахои таълимии олии кишвар бехбудиро мехохад. Ва кист, ки аз ман ҳ о ҷ аташ ро пурсад- пас ман ҳ о ҷ аташро барорам. Дар дарбори подшохони сосонй Навруз хеле бошукух, ва дабдаба тачлил мегащт. Ҷолиб ин ҷост, ки бисёре аз ниёзҳо чунонанд, ки худи инсон на танҳо онҳоро эҳсос намекунад, балки нисбат ба он асло илм надорад. Накшу нигори гурухи дуюм асосан анъанахои халкии махаллиро инъикос менамояд. Инро дар мисоли туи арусию домоди, ки бидуни сузаниву руйчое, ки хам кашидадузи ва хам курокдузи шудаанд, дастурхону чойнамоз ва дигар намунахои хунархои дасти барпо намешаванд, дидан мумкин аст.


Next

Дуогӯӣ — Википедия

дуои кушоиши кор

Худованд мефармояд ки «таваккул» бар Ман дошта бошед! Гончарова дар бораи ташкили устохонахои зардузи, тарзи кабул ва хатми шогирдон, ки дар ин замина як катор маросим роич буд, маълумот медихад 3, 6. Дуогӯй низ бояд ҳатман дуои сафар диҳад, на дуои нон, садақа, хайрот, назр, кушоиши кор ва дигару дигар. Зарур аст, ки дар таълими фанхои тахассуси — кандакори, гачкори, наккоши, кашидадузи, кундалрези, армугонсози ва гайра анъанахои миллии халкамон самаранок истифода шаванд. Онхо як ду хафта кабл аз Навруз гурух шуда, ба куху пуштахо рафта гулхои бахорй: бойчечак, сиёхгуш ва гули зардакро чида ба деха меоранд ва хона ба хона гашта, ба мардум сурудхонон муждаи омадани Наврузро мерасонанд. Ваъдаи онхо му ҳ лати як мох будааст-аммо пас аз гузаштани як мо ҳ боз аз он ҳ о на номе на нишоне пайдо нашудааст.

Next

Бехтарин киссахои Исломи ва зиндаги.: Сири

дуои кушоиши кор

Чун он ёрдамчиам ҳ ам марди миёна ҳ оле буд ва фарзандони зиёде дошт. Яке аз сурудхое, ки дар им маросим месуруданд, ин аст. Гар он карз дар гардани мо мемонд он бечора кудакони у ва наздикони ман дар куча мемонданд. Тадкикоти у ба зардузи — яке аз хунархое, ки густариши васеъ дорад, бахшида шудааст. Пас ана дар ҳ амин соат ҳ о бандагон таслими Холи қ ашонанд ва ба Алло ҳ ҷ.

Next

кардум ба дасти рост, Дасти чапум ай қафост, Хестанум амри

дуои кушоиши кор

Барои дар вакти таъйингардида ичро шудани фармоишхои хатми оксакол ба хамаи устохонахои гирду атроф корро таксим мекард. Онхо дар хар кишвар сифатхои хоси махалли, обу ранг ва тафсири махсус пайдо карда бошад хам, асоси он дар хама чо як хел аст. Баъди гузаштани як сол ба шогирд ичозат дода мешуд, ки сари дукони зардузи нишинад. Чун бало нозил мешавад, дуъо аз поён боло меравад ва ҳар ду дар ҳаво як ҷо рӯ ба рӯ мешаванд, агар дуъоро қуввате бошад балоро бигардонад ва агарна бало фуруд ояд. Гончарова кайд мекунад, санъати зардузии бухорои хунари мероси буд, он аз бобо ба падар, аз падар ба писар мегузашт. Ойинхои мазкур ба он далолат мекунанд, ки об дар контексти чашни Наврузи мардуми точику эронй аз даврони бостон ба гайр аз корбурди маишй, инчунин мазмунхои асотириву рамзй доштааст. Аммо баъд, инсон мавҷудест, ки беш аз ҳар мавҷуди дигар ниёзҳ ое дорад, агарчи ниёзҳои воқеъии инсон баъд аз марг оғоз мешавад.

Next

Хунархои мардуми Иншо/Реферат

дуои кушоиши кор

Сипас хонумхои чавонтари кавй онро куфта, об зада, шираашро мегиранд. Паёмбар саллалло ҳ у алай ҳ и ва саллам фармудааст: «Маро наситоед парастиш накунед , ҳ амчунон, ки Насоро ибни Марям Исо ро сутуданд, аммо ман бандаам, пас бигўед, бандаи Худо ва расули Ў». Ҳ амин тавр бего ҳ и мо якчо бо он ду нафар дустонам ки аз дасти ин «авбош» зарар дида буданд вохурдему масли ҳ ат кардем то са ҳ ари барвакт дуртар аз корхонаи мо камин гиранд. Ба андешаи олими машхури соха Г. В-он, ки хоҳӣ, к-аз балоаш вохарӣ, Ҷони ӯро дар тазаррӯъ оварӣ.


Next

Хунархои мардуми Иншо/Реферат

дуои кушоиши кор

Дар ин айём ба зиёрати мазорхои бузургворон рафта оёту фотиха мехонданд. The Works of Department of History of Cultures and Art of the East, chapter 3, L. . Рузи аввал дехконон дар хонае чамъ омада, дастчамъона оши палав пухта мехурданд ва аз Куръопи шариф сурахо тиловат мекарданд ва ба хакки Бобои Дехкон ва арвохи гузаштагон дуою фотиха мехонданд. Аз тарафи дигар, дар чараёни шиносои бо таърихи либоси милли то андозае аз вижагихои либоси миллии халкхои дигари хамсоя низ огох шуда, монанди ё тафовут, иртибот ва таъсири этникию фархангии онхоро ба хамдигар дармеёбем, ки ин ба муайян кардани этногенезиси халкхои Осиёи Миёна мусоидат мекунад.

Next