Тест аз забони точики. Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ

Тест аз забони точики Rating: 8,9/10 1257 reviews

Скачать БАРНОМАИ ИМТИХОН аз фанхои забони точики (давлати), математика, таърихи халки точик ва асосхои давлат ва хукук бесплатно!

тест аз забони точики

Забони модариро ҳама бояд хуб донанд ва гиромӣ доранд. Бо усули мувофика тарчумаи калимахоро ёбед: A Пиёз B Карам C Тухфахо D Каду 1 Капуста 2 Тыква 3 Лук 4 Подарки 5 Овощи 50. Дар кадом банд вариант синонимхо оварда шудааст? Исмро муайян кунед: А китоб B рафтам C боло D омадам 141. A Узбекистон B Казокистон C Киргизистон D Точикистон 35. Дар мисолхои Хуршед баромад, Хуршед омад-калимаи Хуршед чи мешавад? A Иморат, бино B Калон, хурд C Сиёх, сафед D Мард, зан 45.

Next

Скачать БАРНОМАИ ИМТИХОН аз фанхои забони точики (давлати), математика, таърихи халки точик ва асосхои давлат ва хукук бесплатно!

тест аз забони точики

Ҳарфи ӯ дар оғози калима дар иқтибосҳои туркӣ навишта мешавад: ӯгай, ӯрда, ӯғур, ӯмоч ва ғ. Кадом калима дуруст навишта шудааст? Калимае, ки ба хичохои дуруст чудо карда шудааст, муайян кунед: A са-ъба B ма-ктаб C муалл-им D си-то-ра 135. А сафед, сурх ва сабз B сабз, сафед ва сурх C сурх, сафед ва сабз D сурх, сабз ва сафед 157. Шуморахои зеринро бо ракам нависед: А хазор B сад C сесад D дусаду бисту як 1 1000 2 300 3 100 4 221 5 60 000 130. Лугати дурустро ёбед: А катор — ряд В ракам — десять С дакика — впереди D дируз — горячий 148. A Савод B Дихет C Савот D Мучда 27. Кадом адади точики ба адади руси монанданд? A Шадда B Антоним C Синоним D Омоним 39.

Next

Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ

тест аз забони точики

Мактабиён кай Рузи Донишро чашн мегиранд? А сифати ашёро В адади ашёро С номи ашёро D характи ашёро 110. Имлои сифат 22 Якҷо навишта мешавад: а пешвандҳои сифатсози ба-, бар-, бе-, бо-, но-, то-: бомаърифат, бофаросат, бомаслиҳат, баркамол, бебунёд, ноором, ношинос, тоалифбо ва ғ. A Суффикси тар B Суффикси тарин C Намедонам D Кабул намекунад 70. Дар анҷоми калимаҳои решагии зерин бо риояи меъёри таърихӣ у навишта мешавад: бону, зону, неку, паҳлу, олу, орзу, дору, оҳу, аду ва ғ. Номуайяни дар исм ба воситаи кадом артикл ифода мешавад? Сараъзои чумларо нишон дихед: А пайвандак B муайянкунанда C мубтадо D хол 159. A Ман B ба C китобхона D рафтам 93.

Next

Скачать БАРНОМАИ ИМТИХОН аз фанхои забони точики (давлати), математика, таърихи халки точик ва асосхои давлат ва хукук бесплатно!

тест аз забони точики

Шахсе, ки аввалин шуда ба коинот парвоз карда буд, ёбед: А Карим Салимов В Ю. А калима B зада C чумла D садонок 131. A Бадбахт B Хушбахт C Хурсанд D Шодбахт 54. Як хафта аз чанд руз иборат аст? Аз чумлаи «Бахор омад ва дарахтон гул карданд» калимаи ёридихандаро ёбед. Чуфти харфхоро ёбед: А садонок В хамсадо С ётбарсар D хичо 1 ё,я,ю 2 а,о,э 3 мак-таб 4 х,б,д 5 у,у,с,т 129. Имлои ҷонишин 28 Якҷо навишта мешаванд: а ҷонишинҳои сохта: ҳамин, ҳамон, ҳамчунин, ҳамчунон, ҳамдигар ва ғ. Ҳарфи ӯ маъмулан пеш аз ҳарфи й навишта мешавад.

Next

Саволхои тести

тест аз забони точики

Адибони бузурги точикро аз руйи расмхояшон муайян кунад: А В С D 1 М. A Шахр B Авлод C Душанбе D Миннат 30. A 4-октябри соли 2011 B 7-ноябри соли 1929 C 1-сентябри соли 1994 D 9-сентябри соли 1991 16. Аз чумлаи «Собирчон ягон гунох надошт» исмро муайян кунед: A гунох B Собирчон C ягон D надошт 68. Синоними артикли —е кадом калимахо мебошанд? Ӯ қавл дода буд, ки фардо меояд ва ғ. A Аз 30 соат B Аз 20 соат C Аз 24 соат D Аз 12 соат 92.

Next

Скачать БАРНОМАИ ИМТИХОН аз фанхои забони точики (давлати), математика, таърихи халки точик ва асосхои давлат ва хукук бесплатно!

тест аз забони точики

Суруди миллии Чумхурии Точикистонро ки навиштааст? А мо, онхо B шумо, мо C равшан, зебо D омадам, дидам 152. Дар калимаи Муаттар кадом хамсадо шадда шудааст? А понздах, дах В якум, дуюм С хафт, панч D ду, як 111. Имлои пешоянд 40 Ҷудо навишта мешаванд: а пешоянд дар робита бо калимаҳои мустақилмаъно: аз сафар баргаштан, аз ӯ пурсидан, ба бозор рафтан, бар бом баромадан, бо дӯст нишастан, аз чор се ҳисса, дар бар гирифтан, аз ёд кардан, барои рафиқ, ҷуз модар касе нозбардори фарзанд нест ва ғ. Лугатхоро дуруст тарчума кунед: А местоимение В глагол С союз D предлог 1 чонишин 2 пешоянд 3 феъл 4 пайвандак 5 исм 118. A Ва B Як,ягон C Вале D Бале 66. A Таътил B тобистона C хуш D гузашт 8.

Next

Скачать БАРНОМАИ ИМТИХОН аз фанхои забони точики (давлати), математика, таърихи халки точик ва асосхои давлат ва хукук бесплатно!

тест аз забони точики

A Шумора B Сифат C Феъл D Исм 19. Аз иборахои зерин сифати нисбиро ёбед: А дарвозаи оханин В духтари доно С гули сурх D бинои зеботарин 115. Дарачаи олии сифат кадом суффиксро кабул мекунад? Имлои сифати феълӣ 33 Якҷо навишта мешаванд: а сифатҳои феълии замони ҳозира бо пасванди — анда: хатмкунанда, ҷавобдиҳанда, нишондиҳанда, пешбаранда ва ғ. Оби шаффоф, кухи баланд, хонаи мо кадом вохиди забон мебошанд? A Мулоим B Охиста C Бошиддат D Саросема 34. Ба хиссахо чудо кардани калимаро чи меноманд: А калима B харф C пайвандак D хичо 156. Дар чумлаи «Ахмад китоб хонд» кадом калима феъл аст? А Ибора В Чумла С Калима D Таркиб 102.

Next

Саволхои тести

тест аз забони точики

Дар чумлаи «Шахри Душанбе калон аст» исми хос кадом аст? A Махал B Муалим C Пойтахт D Шахр 31. Имлои шумора 25 Якҷо навишта мешаванд: а пасвандҳои шумораи тартибӣ — ум - юм , -умин -юмин : сеюм, сеюмин, панҷум, панҷумин, даҳум, даҳумин, шастусеюм, шастусеюмин ва ғ. Калимахое, ки шаклан якхела, вале мазмунан хархелаанд, чи номида мешаванд? Калимаи мураккабро ёбед: А хона В дусти С илмдуст D табиат 143. Агар ҳар ду ҷузъи чунин исмҳо задаи ягона дошта бошанд, якҷо навишта мешаванд: Конибодом, Шаҳринав, Шаҳрисабз, Шаҳритус, Даштиҷум ва ғ. Бандакҷонишинҳо ҳангоми ихтисор дар назм аз калима ба нимтире ҷудо карда мешаванд: писар-м, писар-т, писар-ш ва ғ.

Next