Пераказ па беларускай мове здрада 10 клас. Беларуская мова. 7 клас

Пераказ па беларускай мове здрада 10 клас Rating: 9,6/10 542 reviews

Решебник по Белорусскому языку

пераказ па беларускай мове здрада 10 клас

Удасканальваць навык сінтаксічнага разбору сказаў з адасобленымі членамі § 36, практ. Запіс пад дыктоўку складаназлучаных сказаў, вызначэнне асаблівасцей іх будовы, тлумачэнне знакаў прыпынку; утварэнне з простых сказаў складаназлучаных Дождж пачаў сціхаць. Выпрацоўваць уменні вызначаць ролю словаўтваральных сродкаў у тэксце, карыстацца стылістычнымі магчымасцямі словаўтварэння. Так пад снегам схавалася ўся чародка. Мішка пацягнуў у сябе паветра і рушыў да плота. Якімовіча Першы снег Моцна скаваў мароз голую зямлю, зрабіў яе цвёрдай.

Next

Беларуская мова. 10 клас

пераказ па беларускай мове здрада 10 клас

На тым беразе Дзвіны імчаліся грузавыя машыны па размяклым ад спякоты асфальце. Удасканальваць навык выразнага чытання дыялогаў і маналогаў § 5, практ. Яны былі выносныя, стройныя, бы то чаныя, і такія тоўстыя, што тры чалавекі не маглі абняць камель рукамі. Здавалася, што гэта дзве ма ладзіцы, што пайшлі па ваду ды загаварыліся, а загаварыўшыся, так і засталіся. Тут былі высокія сітнякі і цэ лыя зараснікі аеру. Выпрацоўваць уменні вызначаць сінтаксічныя прыметы і асаблівасці будовы сказаў з рознымі відамі сувязі, складаць сказы з рознымі відамі сувязі частак па прапанаваных схемах, правільна ставіць і тлумачыць знакі прыпынку ў сказах з рознымі відамі сувязі частак. Па чыстым светлым прасторы паўзуць адзін за другім невялікія цёмныя кавалкі хмар.

Next

Планаванне па вучэбным прадмеце Беларуская на 2010/2011 навучальны год

пераказ па беларускай мове здрада 10 клас

Замацоўваць уменні знаходзіць у сказах і тэкстах сінонімы, антонімы, фразеалагізмы, тропы, вызначаць іх сэнсава-стылістычную ролю, карыстацца стылістычнымі магчымасцямі лексікі і фразеалогіі § 19, практ. Толькі адкрыецца першая праталіна за вёскай, ён ужо тут як тут. Снегам заносіліся вуліцы, перамяталіся дарогі. Удасканальваць уменні знаходзіць у тэкстах прыслоўі, утвараць ад дадзеных прыслоўяў формы ступеней параўнання і правільна ўжываць іх у маўленні, рабіць марфалагічны разбор прыслоўяў § 24, практ. Ліпскага Правапіс глухіх і звонкіх зычных Новы дзень Раніца. Ранкам ці ў поўдзень Зойка прыходзіла з мамай на ферму.

Next

Пераказ па беларускай мове 9 клас хочацца дапамагчы

пераказ па беларускай мове здрада 10 клас

Гэта быў акраек лесу, таго самага лесу, дзе цяпер стаяць такія слаў ныя дубы. Спалохаў яе цяжкі тупат ласінага статка. Медсястра Марыя сядзела на траве, абапёршыся локцем на пянёк. Яна, напэўна, частавала сваёю вадою яшчэ нашы дзядоў і прадзедаў. Дастаткова павярнуць яе — і пакажацца густы сасновы бор.

Next

Камплект дыктантаў для настаўнікаў. Тэксты дыктантаў для 3 класа (Контрольные, тесты, экзамены)

пераказ па беларускай мове здрада 10 клас

Раптам убачыў на снезе чорныя плямы. Лясны жаваранак і салавейка ў цяністых кустах стараліся навыперадкі павітаць сонейка першымі. Зямля размякла, дрэвы стаялі паныла i нерухома. Нож складзі і схавай у кішэню. Удасканальваць навык сінтаксічнага разбору складаназалежных сказаў, уменне будаваць іх схемы § 41, практ.

Next

Беларуская мова. 10 клас

пераказ па беларускай мове здрада 10 клас

Замацаваць уменні размяжоўваць тыпы выказнікаў, дзейнік і выказнік, выражаныя назоўнікамі ў назоўным склоне. Але гэта не збянтэжыла мядзведзя. Удасканальваць навык сінтаксічнага разбору сказаў з рознымі відамі сувязі, уменне будаваць іх схемы Практ. З першай сустрэчы паэт палюбіў гэты маляўнічы куток Беларусі. Сістэматызаваць веды пра формаўтваральныя і словаўтваральныя марфемы. Шчасце, напэўна, і ў тым, калі ты спакойны за заўтрашні дзень. Здаўна ў гэтай мясціне з горкі цякла крынічка.

Next

Планаванне па вучэбным прадмеце Беларуская на 2010/2011 навучальны год

пераказ па беларускай мове здрада 10 клас

Вочы сочаць за павуціннем, а вушы ўслухоўваюцца. Вучэбна-метадычны комплекс па беларускай мове для 7 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. Курапаткі вылезуць з-пад снегу і пабягуць у хмызняк карміцца. Умовы маўленчых зносін Сфарміраваць уяўленне пра маўленне як працэс маўленчых зносін, узаемасувязь мовы і маўлення. Толькі нязрушна i ўпарта стаялі старадаўнія дубы, на палявых межах махалі калючым пруццем дзікія грушы. Галанов муниципальное право ответы на. Выпрацоўваць уменні вызначаць сінтаксічныя прыметы і асаблівасці будовы сказаў з устаўнымі канструкцыямі; адрозніваць устаўныя канструкцыі ад членаў сказа; правільна ставіць і тлумачыць знакі прыпынку ў сказах з устаўнымі канструкцыямі.

Next

Экзаменацыйныя пераказы па беларускай мове для 11 класа сярэдняй школы. 2007 год

пераказ па беларускай мове здрада 10 клас

Выпрацоўваць уменні вызначаць сінтаксічныя прыметы і асаблівасці будовы сказаў з адасобленымі членамі, правільна ставіць і тлумачыць знакі прыпынку ў іх. Выпрацоўваць здольнасць пераказваць навуковыя тэксты, ствараць уласныя тэксты навуковага стылю С. Людзі ж бяруць вялізныя кашы, нажы і швэндаюцца па дзесяцёх у лесе. Выпрацоўваць уменне даваць характарыстыку маўленчай сітуацыі § 2, практ. Каля вуллёў ён прыслухаўся, затым абняў вулей. Птушкі лапкамі хутка разграбалі снег і апускаліся ўніз. Развіваць уменні абгрунтоўваць прыналежнасць тэкстаў да гутарковага стылю, выяўляць асаблівасці ўжывання ў іх моўных сродкаў.

Next