Ота она хакида хикматли сузлар. Шерлар Туплами Дустлик Хакида

Ота она хакида хикматли сузлар Rating: 7,9/10 1220 reviews

Хикматли Сузлар Телеграм

ота она хакида хикматли сузлар

Шунда бу кунингдан хафа бўлмасдан, безовталанмай, ғазаб, гина ва ҳасадга берилмасдан яшайсан. «Парвардигорингизнинг қайси неъматларини ёлғон дея олурсизлар? Хадиси шариф ва диний адабитлар, тасаввуф фалсафаси ва адабити, Шарк мумтоз суз санъати ва халк огзаки ижоди. Асарда баён килинган гап - сузлар хам хаётнинг. Эшитишга арзийдиган сузлар узбек тилида. Гурухимиз рус тилини урганиш ва рус- узбек тилларидаги ибратли хикматли сузлар таржимасига йуналтирилган. Махтумкули уз даврининг жарохатларига акл заковатни, иймон ва эътикодни, ахиллик ва хамжихатликни, аждодлар удумига асосланган хамдардлик ва адолатли курашни карши куяди ва бу туйгуни поэтик суз кудрати билан маънавий курол даражасига кутаради.


Next

Хикматли су'злар

ота она хакида хикматли сузлар

Хурматли мусулмон биродарлар ва опа-сингиллар! Яхшилигу ёмонлиги кетган ўтган кеча билан ҳам, ҳали келиб улгурмаган эрта билан ҳам яшамагин. Ўтган ишнинг маълумотномалари ақлли кишилар наздида пинҳона тутилиб, оғиздан оғизга кўчирилмайди. Атрек жанубидаги вилоятда тугилган бобоси вокеан, унинг исми хам Махтумкули булган шоирга бобосининг отини беришган тирикчилик важидан туркманларнинг гуркуз кабиласига иш излаб келади ва уруг бошликларидан бирининг кулида лланиб ишлайди. Дунё Учун укинма хикматли сузлар афоризмлар. Дуосини олганда буюк хабар бордир. Рейтинг лучших ников Новые ники.

Next

Ислом каримов юксак маънавият енгилмас куч

ота она хакида хикматли сузлар

Гёте эди шекилли ------- Самижон, тош бўл! Туркман халкининг душманлари унинг жанговар шон шухратини яхшиа билганлар ва шунинг учун хар канакасига булса хам, жасур туркман йититларини уз томонларига жалб этишга харакат килганлар. Оилавий тарбия масаласида хатога йул куймаслик учун аввало хар кайси хонадондаги маънавий иклимни узаро хурмат, ахлок-одоб, инсоний муносабатлар асосига куриш айни муддао булур эди. Хадис - Ислом дини таълимоти буйича Куръондан кейин турадиган иккинчи мукаддас манба булиб, Мухаммад с. Унинг илк устози Озодий тахаллуси билан шеърлар зган отаси Давлатмамад эди. Ҳикоялар Иқтибослар ва Мотивация Ҳаётингизни ёрқин рангларга тўлдиринг.

Next

Ислом каримов юксак маънавият енгилмас куч

ота она хакида хикматли сузлар

Рус тилида род жинс тушунчаси. Ленин отаси ва икки акасининг бевакт улими оилани моддий жихатдан огир ахволга солиб куйган. Бу унинг куп сахат килганлигидан далолат беради. Одобли, билимдон ва аклли, мехнатсевар, иймон-эътикодли фарзанд нафакат ота-онанинг, балки бутун жамиятнинг энг катта бойлигидир. » дейилганда, у: «Ёлғонни ёмон кўраман», деган экан.

Next

OTA ONA HAQIDA SHE'RLAR / ОТА ОНА ХАКИДА ТАСИРЛИ ШЕРЛАР

ота она хакида хикматли сузлар

Бу шеърларда шоир уз халкини севган, унинг дарду хасратлари билан нган, истикболи учун кайгурган фидоий ватанпарвар сифатида намон булади. Оғриқ ўраб турганида кўзингни юмиб ухлай олармидинг ёки қорнингга иштаҳа тусаб турган овқатни ёки совуқ сувни тиқа олармидинг? Шундай кишилар борки, овқат дилини хира қилиб, ичган суви заҳарлаб, уни касалга мубтало қилган. У Озодий тахаллуси билан куплаб кушик ва газаллар яратади. Фақат бугун учун яшайман, чунки ўтган иш ўтиб кетди, худди қуёш каби ботиб кетди. Ўйлаб кўр-чи, кесилган оёқ билан юриш осон ишми? Ушбу хат сизга Саудия Арабистонидан юборилмокда. Агар ушбу масаланинг тарихига назар ташлайдиган булсак, бу йулдаги дастлабки салмокли кадамларимиз 1998 йилни мамлакатимизда «Оила йили» деб эълон кил иш билан бошланганининг узи хам, уйлайманки, куп нарсани англатади.

Next

Чиройли Шерлар Севги Мухаббат Хакида.Rar

ота она хакида хикматли сузлар

Махтумкулининг калин пулини тулашга курби етмаслигини билган Менглининг акалари сингилларининг розилигини хам сурамай, уни бировга узатиб юборадилар. Бу еса ақл-идрокни талаб қилади. Шу оркали биз узимизнинг эзгу максадимиз булмиш эркин фукаролик жамияти барпо этиш йулида, хеч шубхасиз, улкан кадам куйган буламиз. Маънавиятни шакллантиришга бевосита таъсир киладиган яна бир мухим хаётий омил - бу таълим-тарбия тизими билан чамбарчас боFликдир. Битта кўзингни Уҳуд тоғидек олтинга алиштирасанми? Қуёши чиққан, наҳори етиб келган бугунги кунинг учун кифоялан. Арокдан сакланинглар, чунки у барча емонликларнинг калитидир. Ўтган замон ташвиши, ғам-ғуссаси билан, келажакнинг қўрқинчли шарпаси ва даҳшатли босимидан таъсирланма.

Next

Ота

ота она хакида хикматли сузлар

Ўша неъматлар устингдан ва оёғинг остидан ўраб олгандир. Рус т она хакида ибратли сузлар. Табриклари: тугилган кун хакида смс табрик шерлар, жума. Яхши ишларни биронтасини кичик санаманг, дустингизни очик юз билан кутиб олиш билан булса-да, яхшилик килинг. Холислик Сари - Чучкалар Шеър. Хикматли сузлар Хаётда узингнинг енг кўп муваффақиятга еришганинг асосий емас, Хар бир еси паст буни еплайди. Zotan xoinlarning maqsadi ham shu.

Next

Хикматли Сузлар Туплами

ота она хакида хикматли сузлар

Аммо у жойдан хам тезда йироклашди, негаки бу даврага гийбат оралаган эди. Халкимизга хос узини узи бошкариш тизимининг бу ноёб усули кадим-кадимдан одамларнинг нафакат тилида, балки дилида, бутун хаётида чукур жой эгаллагани бежиз эмас. Qisqa qisqacha ozgina ikki og'iz xikmatlar so'zlar gaplar status uchun, киска озгина икки огиз хикматлар сузлар гаплар статус учун. Рахмат олиб Отадан дуо олинг Онадан. Без Вашей поддержки ей не справиться! Оставляйте комментарии и делитесь записью. Тарихимиз сахифалари шундан далолат берадики, юртимиз ривожи хамма замонларда хам бир текис кечмаган.

Next

Расмли шеьр ва сузлар

ота она хакида хикматли сузлар

Дунё Учун укинма хикматли Сузлар афоризмлар. Натижада орадан 5 кун утиб, ишлари юришган. Группа sevgi haqida sherlar, romantik sozlar в Одноклассниках. Бу хикматли сузларга амал килишни Аллох насиб килсин барчамизга! Шу сабабли биз маънавий хаётимизни, миллий онг ва кадриятларимиз, эътикод ва тафаккуримиз, урф-одат ва анъаналаримизни асраб-авайлаш, маънавий оламимизни юксалтиришга интилар эканмиз, буларнинг барчаси махалла идорасига янада купрок имконият бериш, унинг хукукий ва амалий ваколатларини кенгайтириш билан бевосита алокадор эканини узимизга яхши тасаввур киламиз. Бир киши бир даврага келиб кушилди-ю, лекин шу оннинг узидаек у ерни тарк етди. Перейти на версию для людей с ограниченными возможностями.

Next

Хикматли Сузлар Телеграм

ота она хакида хикматли сузлар

Дуст хакида дилдан жонли мусика Пул хакида шеър. Бесплатные анимационные смайлики для одноклассники. Тангри наздида уйларнинг яхшироги - етимлар иззат килинадиган уйдир. Ватан мудофааси учун булаетган урушдан кочмок. Оила бор экан, фарзанд деб аталмиш бебахо неъмат бор. Скачай хикматли вазир и хикматли гаплар уч киз. Албатта, хар бир бандага ризк-насибани Оллох таоло беради.

Next