Омухтани забони англиси. Топппикхо бо забони англиси

Омухтани забони англиси Rating: 8,4/10 900 reviews

Забони англиси (Омузиш)

омухтани забони англиси

Донистани ин ё он забон ба кас имконият медиҳад, ки аз бурду бохт, имконияту вазъият ва камбудию талаботхои рӯзмарраи ҳаёт огаҳ гардад. То наафтад бар замин қадри сухан. Зодгоҳ : деҳаи Мадрушкати ноҳияи Мастчоҳ. Ман, Чалилов Субхон Чурабекович, 26 декабр дар нохияи Файзобод, Точикистон ба ман нишони «Аълочии Телевизион ва Радио» доданд. Лекин, биёед, боре аз руйи инсоф фикр бикунем, ин алифборо, гайр аз худи мо, дигар ки фахмидан ме тавонад? Вале ман адешам, ки агар хар яки мо фарзандони миллати точик аз мамлакати худ берун рафта, факат фикри бехбудии.

Next

Забони англисӣ — Википедия

омухтани забони англиси

Фразеологизмхои забонхои форсу точик аз чониби Ю. Бунёдгузорони адабиёти точик — Абуабдулло Рудаки ва Садриддин Айни низ аз Самарканду Бухоро буданд. Фразеологизмхо дорои услубиёт буда, доираи истеъмол, ифодашавии тобишхои мухталифи хиссиву экспрессиви — образноки, характеристикахои мусбат ва ё манфи, ки дар хар як вохиди фразеологи дида мешавад, вазифахои услубии онхоро муайян мекунад. Дар он давр макоми Самарканди бостони хам нихоят мустахкам буд ва ташнагони илму дониш рах суи ин ду шахри бузург - самарканду Бухоро пеш мегирифтанд. Ба љои нуќтањо љонишинњои номуайяни-ро гузоред. Зеро омузиши хамачонибаи фразеологияи забонхои мухталиф, муайян гардидани хусусиятхои мухими вохидхои фразеологи, хачм ва гуруххои мухталифи фразеологи дар дахсолахои охир такозои хар чи бехтар ва дар савияи баланди илми мураттаб сохтани фархангхои фразеологиро ба миён гузошт.

Next

Саволхои тести аз фанни Грамматикаи амалии забони англиси — Мавзуҳои тоҷикӣ

омухтани забони англиси

«Худо»-ро бо харфи калон навиштан гунох аст. Бо маслихати Хисомуддин дар мудати 10-сол «Маснавии Маънави»-ро менависад. Чунин вохидхои фразеологи бо вучуди он ки акнун он пуробурангию образнокии ибтидоии худро аз даст додаанд, аз тобишхои мухталифи хиссиву экспрессиви махрум нестанд. And we speak about … new manager. Аз ин ру таълимоти ахлокии у Сар то сари андешахои инсондусти Буда дар он мавзуи захматхои инсон дар рохи такомули рухии худ макоми хос дорад.

Next

Коидахои Имлои Забони Точики.Rar

омухтани забони англиси

Please … that red pencil from the table and … it to me. Мавзуи асосии ин асар масъалахои тасавуф мебошад. Ачдодони мо дар гузашта ба пешрафти илиу фан мекушиданд ва хусусан, бахри интишор ва тараккиёти забони модари шавку хаваси беандоза, мухаббати бепоён доштанд. Аз хама асосиаш он, ки дар холи ба алифбои арабиасос гузаштан хуруфи компютериро аз хам- забонони худ мегирифтем ва дар шабакаи Интернет бо онхо хамсадо мешудем. If the teacher … a little more slowly, I could understand him.

Next

Саволхо аз фанни Забони англиси — Мавзуҳои тоҷикӣ

омухтани забони англиси

Фарзанди тоҷик бо забонҳои англисӣ, немисӣ, руссӣ, чехӣ озодона дар гуфтугуянд. Пас чаро мураттибони имло гумон кардаанд, ки худо эхтиёч дорад, бар он ки номи уро бо харфи калон нависанд? At last they …find two vacant rooms in a small hotel. Пайдоиши чунин калимахо, умуман калимахои нав далели дар протсеси тараккиёти таърихии худ тадричан мукаммал гардидани забон мебошад. Чавоби дуруст хамин аст хамон нафаре ки ин мургро дар хамин зарф чо кардааст, танхо хамонкас метавонад уро боз аз он рахо кунад. Аз шоир ба мо 50-хазор байт, 1600 рубои боки мондааст.

Next

Ҷалолиддини Руми » Avasto

омухтани забони англиси

Он чо, ки муроди дил барояд, Як хор бех аз хазор хурмост. Дар замонаш ачнабиён номхои зебои точикии Мастчохро -Матча, Фархорро- Пархар ва Хоругро Хорог мегуфтанду ме- навиштанд ва хеч гапе намешуд…Хулласи калом, андешаи мо чунин аст, ки аз хар ду ин харф якеашро интихоб намоем, кифоя аст. Бо ин хама Худованд мукофоти некукоронро кафолат додааст ва агар касе аз даромади худу моли хеш нодоронро шарик кунад шак нест ки хочатманду гиритори мушкили нахохад шуд. Филми точики аруси замонави филми нави точики 2015 фильм на таджикском языке филмхои точики 2015 tajik film 2015 tajik film na. Шубхае нест, ки бештар аз газалхои дилошуб ба дикатангези Мавлоно бештар дар мачлисхои раксу саноъ кафзанию пойкуби дар зери навхаи тарабангези дафу чангу рубоб дар сухбати муносибату дустони мувофик суруда шуданд.

Next

Топппикхо бо забони англиси

омухтани забони англиси

Забондонист, ки имрӯзҳо фардияти тоҷик бо ҳамаи кишварҳои дунё робитаҳои дӯстӣ дорад. Номаш Ахмад Чалолиддин лакабаш бо Мавлави машхур аст. Яъне дар мисраи авали ин газл устод мефармояд: то даме, ки дилсиёҳ, тираакл ҳасуд ва бадкирдор ҳасти дон, ки бо деву лаиън- иблис ҳамтан ҳамроҳ ва ҳамнишини. Соли 1232 дар назди Бурхониддини Тирмизи илми тасаруфро аз худ мекунад. Сарбаланду боифтихор аст, фарде, ки донандаи чандин забон асту хеҷ гоҳ дар ягон маврид дар намемонад.

Next

Лугатхои Точики Бо Забони Руси

омухтани забони англиси

Панду андарз аз ашъори Мавлоно Чалолиддини Балхӣ Панду андарз ташбехи одобу ахлок яке аз анъанахои хеле кадими форсу точик аст. Дар садахои баъдина низ Самарканду Бухоро мавкеи худро аз даст надода буданд ва мавкеи махсус доштанд. Тақрибан то солҳои 1950 мақоми забони англисӣ дар ҷаҳон чандон баланд набуд ва дар қатори он забони фаронсавӣ, олмонӣ, португалӣ, испанӣ, арабӣ, хитоӣ ва ғайраҳо ҳам эътиборӣ баланд доштанд. Баъди гайбзадани Шамси Табрези, Чалолиддин бо Хисомуддин марди Хак буд аз ин лихоз ба чалолиддин багоят наздик ва дусти хакики Мешаванд. Вохидхои фразеологии халкии гуфтугуи дар худуди фразеологияи забони адаби ва шевахои чудогонаи забон чой гирифта, чихати характерноки чунин фразеологизмхо дар умумихалки будани онхо зохир мегардад.

Next

Китоби Забони Англиси барои синфи 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 — АНСОР

омухтани забони англиси

Хамон сол дар Вазорати холатхои фавкулодда ба хаиси компютерчи-барномасоз ба кор даромадам. Мавлоно дар соли 672 хиҷрӣ дар Куния шаҳре дар Туркияи имрӯза даргузашт ва дар ҳамон ҷо ба хок супурда шуд. Ин барнома барои омухтани калимаҳои англисӣ бо таври бозӣ мебошад. Барномаи мазкур ба ҳамаи довталабон, хонандагон ва дигар хоҳишмандон пешкаш карда мешавад. Одам с , Нух н Иброхими х Мусои к Исои р Мухаммад с. We… a warm bath in the morning.

Next