Куран окуу тексти. Төлөгөн Касымбековдун «Сынган кылыч»

Куран окуу тексти Rating: 9,1/10 1561 reviews

ГЕОГРАФИЯ

куран окуу тексти

Окуу китебин маселелерди пайдалануу ыкмасынын негизинде түзүү зарыл. Ошону менен бирге Исках колго түшөөр күнү кароол таштын үстүнө чыгып, өз «ааламын» тегерете тиктеп турганда кайдан-жайдан бүркүт учуп келет. Эркиндик жөнүндөгү кылымдар бою калыптанган элдик түшүнүктөн улам, балким, кайра жаралган эгемендүү бүркүттүн сүрөтү орун алды. Мазмуну — Сөз башы — Кириш сөз — Негизги текст иллюстрациялар, суроолор жана тапшырмалар менен коштолуучу текст — Корутунду — Тиркемелер — Көрсөткүчтөр. Адамдардын Алла Тааланы билүүсү жана Аны чын көңүлдөн сүйүүлөрү Алла Тааланын сөзүн окуп үйрөнүү менен болот. Жазуучу түндүк-түштүк кыргыздардын ынтымагынын наркын жогорку чеберчиликте сүрөттөй алган. Биринчи кезекте салыштыруу үчүн белгилерди иргеп алгыла 1.

Next

ГЕОГРАФИЯ

куран окуу тексти

Ал эми окуучулардын жаратылыштык жана социалдык-экономикалык объектилерге географиялык карталардын жардамы менен салыштыруу аркылуу мүнөздөмө берүү көндүмдөрүн калыптандырууда географиялык мүнөздөмө берүүнүн типтүү планын пайдалануу максатка ылайык. Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаевди Америка Кошмо Штаттарынын Президенти Барак Обама Орозо айт майрамы менен куттуктады. · Куран окулуп жаткан учурда үндөбөстөн, керексиз жумуштар менен алектенбестен, кулак төшөп угуу - сүннөт. Мисалы, романдагы негизги каармандардын бири Мусулманкулдун образы менен реалдуу турмушта жашаган Мусулманкул кол башчынын өмүр—тагдыры, ишмердүүлүгүнүн ортосунда түздөн-түз байланыш бар. Анткени окуу китебисиз жана ага кошумча түзүлүүчү колдонмолорсуз бул окуу жайларынын алдына коюлуучу милдеттердин аткарылышын элестетүү мүмкүн эмес. Ошол кезде илимийлүүлүк менен жеткиликтүүлүктүн ортосунда эч кандай диспропорция болбоого тийиш.

Next

Окуу китеби

куран окуу тексти

Окуу китеби ди өзүнүн окутуу ишин кандайдыр абстрактуу «орточо» окуучуга ылайыкташтырылган темпте иштөөгө багыттабастан, тескерисинче, базалык тексти боюнча да, тапшырмаларынын системасы боюнча да, тексттик материалды колдонууда -практикалык дифференциациялоону камсыз кылууга багыттай тургандай болуп түзүлүшү керек. · Таза орунда Куран окулуусу - мустахаб. Эгерде окуу китебинин мазмуну жогоруда көрсөтүлгөн принциптерге ылайык аныкталса, анда анын структурасы жана андагы негизги тексттик элементтердин жайгаштырылуусу төмөндөгүдөй болушу ыктымал. Окуу китеби мурдагыдай пассивдүү жыйындысы болуудан арылып, азыр эми ал лык активдүү системага айланып, окуучунун өзүн өзү контролдоосун, өзүн өзү түзөтүп оңдоосун камсыз кылуучу, анын рухий жактан жетилүүсүнүнө, ойлоосунда өсүп өнүгүшүнө жана тил калыптанышына натыйжалуу таасир этүүчү каражатка айланып олтурат. Мектепте география предмети жаӊы 2013-2014-окуу жылында өткөн окуу жылында өзгөртүлүп, толукталып чыккан окуу программасынын негизинде окутулат.

Next

Окуу китеби

куран окуу тексти

· «Тартил» менен кыраат кылуу, башкача айтканда, Куран окуунун тажвид эрежелерин сактоо - сүннөт. Андан күчүңөрдүн жетишинче алгыла, пайдалангыла» — деген. Ал - өз алдынча, көз карандысыз мамлекет куруу, улултук намыстын туусун бийик кармоо, улуттук эркиндикти эңсөө. Чыгарманын тарыхый роман катары кийинки муундарга берүүчү нравалык сабагы арбын. · Куран окуунун алдында тазалык жана урмат-сый үчүн мисвак колдонуу - сүннөт. Аны окуу аркылуу ар бир тамгасына он сооп берилет».

Next

Куран деген эмне? Куран окуу, үйрөнүүнүн пайдалары

куран окуу тексти

Окуу китебине кошумча , маселелердин жыйнактары, сөздүктөр, энциклопедиялар, материалдар, таблицалар, схемалар, предметтик буклеттер сыяктуу көптөгөн окуу-көрсөтмө колдонмолору түзүлөт. · Оозун жакшы тазалабай жыттанып калган абалда кыраат кылуу - макрух. «Бүркүт план» менен элдик көтөрүлүштүн күчү көркөм сүрөттөлөт. Романдагы каармандар менен кейипкерлердин саны 180 ден ашат. Жазуучу эркиндиктин, көз карандысыздыктын символу катары канаттуунун падышасы - тандаган. Физикалык-географиялык бөлүгүндө: белгилүү бир аймакта сааттык алкакты, абанын нымдык коэфицентин, орточо температураларын, жаан-чачындарын, климаттын типтерин, рельефтин типтерин жана анын формаларын аныктоого, моделдештирүүгө; 2. Окуу материалынын мазмуну жана анын окуу китебиинде методикалык, гигиеналык жактан жасалгаланып берилиши окутуудагы негизги дидактикалык төмөнкү принциптердин ишке ашырылышын камсыз кылууга тийиш: Илимийлүүлүк окуу материалы катары берилүүчү информациялардын чындыктуулугу, негизделип аныкталгандыгы, далилдүүлүгү; бул маалыматтар эч кимди эки ача ойго келтирбей тургандай илимий жактан өтө дыкаттык менен текшерилген болууга тийиш ; Илимийлүүлүк принциби боюнча түзүлгөн китепте окулуучу курстун спецификалык бөтөнчөлүгү жана анын өзгөчөлүктөрү толук эске алынуу менен дүйнөнүн илимий картинасы кеңири сүрөттөлүп берилет.


Next

Документтер

куран окуу тексти

Мисалы: окулган ар бир Куран сөзүнө, же аятына ондон сооп берилбестен, ар бир тамгасы үчүн ондоп сооп берилери убадаланган. Аны үчүн тандалып алынуучу окуу ы жана анын окуу китепте жайгаштырылышынын методикасы бирдиктүү төмөнкүдөй үч максатка багытталууга тийиш: чүлүк максат — бул тик стандартта жана расмий сунуш этилген окуу программасында көрсөтүлгөн лык билимдердин, практикалык билгичтиктердин жана көндүмдөрдүн окуучу тарабынан өздөштүрүлгөн деңгээли менен аныкталат; лоочулук максат — бул коомдук маанилүү инсандык сапаттардын окуучуда калыптанышынын деңгээли менен, башкача айтканда жалпы адамзаттык, улуттук жана регионалдык баалуулуктардын гармониялуу бирдиктүүлүгүнүн артыкчылыктары эске алынуу менен руханий сапаттарга тарбиялангандыктын даражасы аркылуу аныкталат; Өнүктүрүп өстүрүүчүлүк максат — бул окуучунун таанып билүүгө кызыгуучулуктун калыптанышы менен, анын эркинин, эмоциясынын өнүгүшү менен, изденүүчүлүк ишмердүүлүккө умтулуу жөндөмдүүлүгү менен аныкталат. Сезимталдуулук жана бекемдүүлүк окуучунун алган лык билимдеринин жана практикалык билгичтиктеринин ар бир порциясы анын лык кызматташтыкынын негизинде менен биргелешип эмгектенүүсүнүн натыйжасы болууга тийиш экендигин эске алынуу менен окуу материалынын канчалык даражада өздөштүрүлгөндүгүнүн деңгээлин контролдоп текшерүү үчүн ошондой эле өзүн өзү текшерүү үчүн пайдаланыла турган керектүү көнүгүүлөр, суроолор жана көрсөтмөлөр, тесттик тапшырмалар менен текстин методикалык жактан камсыз кылынышы. Куран шарият өкүмдөрүн, Алла Таалага кулчулуктун кандайча аткарылаарын, дуба адептерин жана башка даанышман сырларга толгон маалыматтарды өз ичине камтыйт. Окуучулардын билгичтиктеринин, көндүмдөрүн өздөштүрүү деӊгээлин аныктоодо төмөндөгү критерийлерди белгилерди эске алуу окуу процессинин сапатын жакшыртууга мүмкүнчүлүктөрдү түзөт: А билгичтиктердин жана көндүмдөрдүн колдонуу аймагын билет, географиялык билимдердин булактарынын карта, атлас, окуу китебинин тексти ж.

Next

Окуу китеби

куран окуу тексти

Мындай сөз көбүнчө кичүү менен улуунун ортосундагы мамиледе көрүнөт. Мисалы,Кыргыз Республикасынын географиясын окуп-үйрөнүүнү баштоонун алдында мугалим окуучулардын алдына — статистикалык таблицаларды окууга үйрөнүү максатын коюп, статистикалык таблицалардын жардамы менен өнөр жай продукциясынын өндүрүү көлөмүн, аймактар боюнча экономиканын өнүгүү деӊгээлин билүүгө жана анын негизинде бүтүм чыгарууга болот. Хадистерде Куранды унутпоо үчүн үзгүлтүксүз окулуусуна басым жасалып, төөнүн жиби чечилгенде качып кеткендей, окулбай калганда да Куран зээндерден өчүп кетээри айтылган. Мугалим окуучуларга компъютер менен иштөөдө тапшырманы конкреттүү иш аракеттердин алгоритмдерин так көрсөтүп, алынуучу натыйжаларды окуучу менен макулдашып берүүсү зарыл. Программадагы белгиленген экологиялык билимдер, билгичтиктер, көндүмдөр окуу процессинде калыптандыруу физикалык-географиялык билимдердин негизинде калыптанышы талашсыз. Хатым бүткөн соң дуба кылуу - мустахаб. Мүнүшкөр Сарыбайдын, жаш жесир Айзааданын, Абил бийдин, , момун Мадылдын образдары окурмандын рухий кудуретин күүгө келтирүүчү касиетке ээ.

Next

ГЕОГРАФИЯ

куран окуу тексти

Анткени, экологиялык проблемалар жаратылыштагы жаратылыш компоненттеринин бири-биринен жана анын закон ченемдүүлүгүнөн көз каранды экендигин эстен чыгарбоо керек. Андыктан Куран окууну башка ибадаттарга салыштырганда, эң кыска убакыт ичинде эң чоң соопторду колго келтирүүгө боло турган ибадаттардын бири экени көрүнөт. Жазуучу өзү тутунган бул идеяны ишке ашыруу үчүн Сарыбайдын трагедиясы менен гана чектелбейт. Анткени, көпчүлүк учурда окуучулар интернеттен даяр реферат, докладдарды алып, анын мазмундук сапатына мугалим тараптан көнүл бурулбай формалдуулукка барган учурларда окуучулардын окуу ишмердүүлүгүнүн натыйжасыз болушуна алып келет. Андай болсо, эң жакшылардан болуунун жана эки жакшы ишти бирлештирүүнүн жолу Куранды окуп үйрөнүп, башкаларга үйрөтүү дей алабыз. Алла Тааланын сөзүн окуп, Аны менен «сүйлөшүү» адамдарды Алла Таалага жакындаштырган ибадаттардын эң башында келет. Кыйраган үйлөр адамдарга эч кандай пайда тийгизбей тескерисинче, күн өткөн сайын урандыга айлангандай эле, Куран үйрөнбөгөн адамдын да өзүнө, айланасына эч кандай пайдасы болбойт.


Next

Документтер

куран окуу тексти

Улуттук биримдиктин зарылдыгы, анын куну чыгармада түбөлүккө баш кошуп мамлекеттин кичинекей бөлүкчөсү болгон бир үй-бүлө ээлери датка жубайлар Алымбек датка менен Курманжан датканын саясий ишмердүүлүгү аркылуу берилиши да анын тарыхый негизи да чындык символикалуу. Бирок, окуу процессин учурдун талабына, окуучунун муктаждыгына, кызыгуусуна, жөндөмүнө карата уюштуруу талапка ылайык. Окуучуларга интернеттен алынган материалды талдоого жана аларды иргеп алууга үйрөтүү окуу максатынын негизин түзүү керек. Айрыкча, айрым сүрөлөрдү жана аяттарды окуунун өзүнчө сообу жана өзгөчөлүктөрү бар экенин билдирген хадистер көп. Тоо аймактарына техногендик процесстердин таасири жана анын өнүгүүсү. Окшоштуктардын жана айырмачылыктардын себептерин түшүндүргүлө 4.

Next

Куран деген эмне? Куран окуу, үйрөнүүнүн пайдалары

куран окуу тексти

Куран Исламдын жаркырыган күнү, пайдубалы. Билгичтик, к өнд үмд өрд үн маанисин жана ага ээ болуунун максатынын мугалим тараптан окуучуга к өрс өт үл үш ү. Мусулманкулдун Кокон хандыгында аскердик күчтүн жетекчиси болгондугу кыпчактарга артыкчылык бергени, Кудаяр хандын такка олтурушуна активдүү роль ойногондугу, ага өз кызын аялдыкка бергени, кийин кайнатасына каршы чыккан Кудаяр кыпчактын атын жер бетинен өчүрүпсалууга буйрук кылгандыгы, миң башынын бир жолу өлүмдөн качып кутулуп, экинчи кармаганда өлтүрүлүшү чыгармада сүрөттөлгөндөй эле чындык катары тарыхый булактарда да тастыкталат. Ал Алла Таала тарабынан жиберилген бүткүл китептердин эң соңкусу жана кыяматка чейин жоголбой бузулбай турганы. Хадисте: «Алла Таалага ант ичем: ал сүрө Курандын үчтөн бирине тең келет» деп айтылат.

Next