Кыргыз Маданияты Реферат. Кыргыз Элинин Маданияты Реферат

Кыргыз Маданияты Реферат Rating: 8,3/10 792 reviews

topikicyber

Кыргыз Маданияты Реферат

Республиканын түндүк-чыгышында, Түндүк Тянь-Шань тоо. Өзүнүн формасы боюнча аспаптык миниатюра болгон, эпикалык күүлөр элде көбүрөөк таралган. Creativity - уровень творческой одаренности, способности к творчеству, составляющий относительно устойчивую характеристику личности. Андыктан, жогоруда айтылган ойго кошулбайм. Тышкы маданият деген — бул жалпы кыргыз элине таандык улуттук өзгөчөлүктү билдирип турган кулк-мүнөздү калыптандырууга тарбиялоо адеби, өнөргө үйрөнүү адеби, элдик музыкалык аспаптарды сактоо жана колдонуу адеби, Манасты ыйыктоо адеби, жан-жаныбарларга аңчылык кылуу адеби, жылкы, куш, тайган үйрөтүү жана сактоо адеби, узчулук жана устачылыктын сырын өздөштүрүү жана ага мамиле жасоо адеби, жоокердик духтун адеби, башка элдер менен мамиле түзүүдө өзүн алып жүрүү адеби, душман элдер менен сүйлөшүү адеби, дос элдер менен сүйлөшүү адеби, эл-жерди сактоо маселесинде бир тартипке баш ийүү адеби, от, суу, тоо, таш, жан-жаныбар, өсүмдүк-дарак ж. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

Next

Маданият деген эмне?

Кыргыз Маданияты Реферат

Ырдык жанрдагы жашоо-турмуштук жана лирикалык маанидеги күү миниатюралар да кездешет. Кыргыз элинин чыгармачыл потенциалын жана аны менен бирге жаӊы тарыхый өнүгүү этабына элдин күчүн мобилизациялай турган бирден бир күч — бул салттуу маданият. Ошентип, ал теманы өнүктүрүүнүн кайталоо — вариациялык тиби деген атка ээ болду. Анын илимий жетекчилиги астында 8 кандидаттык диссертация корголгон. Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык бирдиктеринин жана объектилеринин көчөлөрдүн, аянттардын жана башкалардын аталыштары, географиялык аттар мамлекеттик тилде жол-жоболоштурулат. Камень «Яда» бывает разных цветов; бывает пестрый ала. Ушул чек кайсы бир элдин кийинки кылымдарга бар же жок боло тургандыгын аныктайт.

Next

Кыргызстан: жана маданият орчун жүгү

Кыргыз Маданияты Реферат

Биринчи жолу уулумду алыскы сапарга жибердим. Нормативный правовой акт, правовой обычай, юридический прецедент, нормативный договор. Андан соң Кыргыз Республикасынын Гимни ойнотулуп, Жусуп Мамай тууралуу даректүү тасма көрсөтүлдү. Аталган эмгек кыргыз тилин орто мектептерде окутуунун теориялык жана практикалык бардык маселелерин чечүү максатын көздөйт. Ичке үндүүлөр катышып түзүлгөн сөздөрдө жана муундарда к тамгасы орточул к ки тыбышын билдирет: кедей, кекилик, кийим, кичинекей, көгүчкөн, күлкү, ичке, айыпкер, эшик. Кыргыз маданият борбору - Кыргыз маданияты тууралуу сайт 2014-2020-жылда мамлекеттик тилди н кт р жана тил. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими менен айрым областтарда, райондордо, шаарларда жана айылдарда иш кагаздары мамлекеттик тил менен катар расмий тилде да жүргүзүлүшү мүмкүн.

Next

Кыргыз Тилим Реферат

Кыргыз Маданияты Реферат

Аталган монография - кыргыз тилин эне тил катары орто мектептерде окутуу иштерине инновациялык мамиле кылуу, билим берүүгө, өз тилди окутууга коюлуп жаткан соңку талаптарга шайкеш иштелип чыккан алгачкы эмгек. Мындай учурда маданият жалпыга бүкүл бойдон, сырткы көрүнүш катары кабылданып, анын нагыз ички мазмуну ачылбай калат. Ошондо туура түшүнүп, оңдоп берет. Осмоновдун Гомерлер деп атоолоруна чоң маани берип, Гомерчиликти биринчи жолу терең илимий талдоого алып, Сагынбай менен Саякбай 20-кылымдын чыныгы гениалдуу Гомерлери болот деп ишенимдүү далилдеп аныктаган. Салт боюнча кыргыздар үйүнө келген ар бир коногун сыйлап тосуп алат. Көчмөн баласы дүйнөнү конкреттештирүүдөн жогору көтөрүлүп чыгып, айлана-чөйрөнү абстракттуу жалпылаштырып, материалдык байлыкты руханий дөөлөткө баш ийдире билген. Билим, илим жана маданият чөйрөсүндө мамлекеттик тилди колдонуу 6-глава.

Next

Кыргыз Маданияты Реферат

Кыргыз Маданияты Реферат

Мисалы: уйдун, төөнүн терисинен катырган шириден доол, добулбастар жасалса, тоо текенин шаа мүйүзүнөн жезнай, кернайлар, жергиликтүү жыгач материалдарынан карагай, арча, өрүк, шилби, камыш ж. Анын көрүнүктүү өкүлдөрү — баласагындык Жусуп ал-Баласагуни кыргызча азыр аны Жусуп Баласагын деп расмий атап калдык менен ысык-көлдүк Махмуд ал-Кашгари ал-Барскани деген энциклопедиячы аалымдар жана айдыңдар болгон. Ал эми Нарын мектеби бардык мектептердин өнөрүнө шыктуу Майлыбай, Кудайберген, Муса. А для истории религии это особенно. Маселен, бүгүнкү күндө маданиятка кайрылып жатканыбыздын башкы себеби, бул системалык кризис учурунда көз менен көрүп, акыл менен туя албай турган кезде, айласыздан карбаластап барып кармай турган нерсебиз маданият болууда.

Next

Кыргыз Тил Жонундо Реферат

Кыргыз Маданияты Реферат

Ошондо кара чаар киши: «Эй бала, жакшы билип ал, тээтигилерди көрдүңбү? Ошондуктан маданияттын чеги жок жана ал эч качан көз каранды болушу мүмкүн эмес. Ал эми жаны болсо — өтүп жаткан жашоо. Многие авторы пытались решить эту задачу как определение стадий в общем. Жылды кошумча атоо салты Негизи, тигил же бул жылды атайын бир окуяга, көйгөйгө же инсанга байланыштырып атоо — эзелтеден келе жаткан адамзат салты. Уюкфондун алатоолук кардары канчалык терең билимдүү болсо, ал уюкфондук компаниянын интернеттик тейлөөсүнө ошончолук кызыкдар болоору шексиз.

Next

Кыргызстан: жана маданият орчун жүгү

Кыргыз Маданияты Реферат

Заманбап ачык окуу ресурстары билим булактарына суусаган кыргыз тилдүү кардарларды башка тилдерди үйрөнүүгө да ынтызар кылат. Комуздун жардамы менен аткарылуучу күү озунун маанисинин байлыгы, жанрдык — тематикалык жана ритмдик өзгөчөлүгү менен укан көргөндөрдү кызыктырат. Ак чоподон жасалган чоордун үнү кату чыгат. Ала-Тоонун түндүк аймагы бул боштондук күрөшүнө 1916-жылдын баш оона август айынын башында аралашкан. Анткени, ал зирек өсүп келе жаткан Жусуптун манасчы болушуна тымызын үмүт байлап калган эле.

Next

Кыргыз Элинин Маданияты Реферат

Кыргыз Маданияты Реферат

Элден өткөн калыс жок деп ойлойм. Кыргыз тилинде х тыбышы хан, пахта деген сөздөрдө, ха-ха, ах, бах, төх сыяктуу сырдык же тууранды сөздөрдө гана колдонулат. География илимдеринин доктору, профессор Темирбек Чодураевдин Гульнаранын жубайы. Жаргактуу урма аспаптар мембранофондор : добулбас, доол, дап. Кээде мага ыр жазып бергенде бир куплети же кайырмасы жакпай калса оңдойлу деген сунуш киргизем. Өмүрүнүн соңку жылдары Кыргыз Совет Энциклопедиясынын Башкы редакциясынын Баш редакторунун орун басары, Баш редактору болуп иштеген. Демек, кыргыз түшүнүктөрүн талдай келгенде, көп учурда формасы менен мазмуну башкалар ойлогондой эмес, таптакыр башка өңүттө чечилет.

Next